Kažipot

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letošnje šolsko leto je prestopilo šolski prag 29 prvošolčkov. V šolo je letos vključenih 299 učencev. Imamo 11 specialnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko in malo telovadnico ter računalniško učilnico. Imamo 16 rednih oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja. Oddelki razredne stopnje so v učilnicah l. nadstropja starejšega dela šole in nadzidka ter v mansardi, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. Nekatere šolske prostore oddajamo v najem pogodbeno za izvajanje raznih tečajev in izobraževanj, šolska telovadnica pa je z vadbo zasedena dnevno do 14 ur. V šolskimi telovadnici vadijo vsakodnevno v popoldanskem času, razen soboto in nedeljo športna društva in rekreativne skupine. Večino prostih terminov zasedejo vadbene skupine Športnega društva Rače. Vadijo lahko v popoldanskem in večernem času po dogovorjenem urniku. Za vsako šolsko leto sestavimo urnik vadbe in se dogovorimo za red v šolski telovadnici. Skupine (vodja ali njegov namestnik) morajo vsakokrat s podpisom potrditi vadbo in vpisati morebitne pripombe na list prisotnosti.

ŠOLSKI OKOLIŠ, POUK IN UČNI PROGRAMI

Naš šolski okoliš je opredeljen v aktu o ustanovitvi šole. Zajema področje naselij Rač, Brezule, Podove, Zg. Gorice, Sp. Gorice in del zaselka Ješenca. Meja med šolskima okolišema OŠ Fram in OŠ Rače v naselju Ješenca poteka poteka po meji prostorskih enot 15 in 16. Našo šolo pa že nekaj desetletij obiskujejo otroci iz Hotinje vasi, natančneje z Račke ceste in Ceste na Agrarno. To področje spada v sosednjo občino Hoče-Slivnica. V uredbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je zapisano, da mora biti prvi vpis narejen na matični šoli šolskega okoliša in šele nato (v štirinajstih dneh) lahko starši prepišejo otroka na izbrano šolo, če se le ta s tem strinja.

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo polletjema. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.

IZBIRNI PREDMETI

Program devetletke omogoča vsem učencem, da v zadnjem triletju nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. Gre za izbirne predmete, ki jih določa predmetnik. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Pri izbiri prav tako velja upoštevati uspešnost pri predmetu, želje, morebitne rezultate preverjanja znanja, dosežke na tekmovanjih.
Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno ter vplivajo na učni uspeh. Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši (torej ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko). Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če starši posredujejo pisno vlogo.


Učenci 7. razreda so izbrali naslednje:

 • angleščina - (2 skupini) - 21 učencev
 • likovno snovanje - 9 učencev
 • astronomija - 16 učencev
 • šport za sprostitev - 9 učencev
 • urejanje besedil - 21 učencev

Učenci 8. razreda so izbrali:

 • angleščina - (2 skupini) - 22 učencev
 • likovno snovanje - 12 učencev
 • multimedija - 13 učencev
 • šport za zdravje - 7 učencev
 • izbrani šport, nogomet - 11 učencev


Učenci 9. razreda so izbrali:

 • angleščina - 17 učencev
 • likovno snovanje - 17 učencev
 • astronomija - 20 učencev
 • šport za sprostitev - 12 učencev

 

TEČAJNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

 

Na naši šoli poteka tečajni pouk angleščine že vrsto let. K pouku angleščine se učenci prijavijo prostovoljno. Pouk poteka pred ali po rednem pouku za učence 4., 5. in 6. razredov dvakrat tedensko. Dejavnost financira Občina Rače-Fram iz t.i. nadstandardnega programa, zato je za učence brezplačna. Pouk angleščine se izvaja po potrjenih učnih načrtih in učnih gradivih My Sails, Energy in Project.
Učenci naše šole se po končani osnovni šoli lahko vpisujejo v srednje šole tudi na smeri, kjer je angleščina prvi tuji jezik. Znanje učencev se ne ocenjujeUčenci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju. Tečajni pouk v četrtem razredu vodi učitelj Blaž Preglan, pouk v ostalih razredih vodi učiteljica Ksenija Pečnik.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Moderna informacijska in računalniška tehnologija sta vse pomembnejša elementa razvoja sodobne družbe. Pomembna sta znanje in sodobna tehnologija, s katerima stopamo v novo tehnološko obdobje, v informacijsko družbo. Računalnik je značilnost dobe v kateri živimo. Prav zato je pomembno, da že otroci v osnovni šoli osvajajo osnovna znanja iz tega področja. Računalnik sam po sebi ne naredi ničesar.
Če hočemo delati z računalnikom koristna opravila moramo poznati odgovore na tale vprašanja:

 • Kaj je in kaj zmore sodobna informacijska tehnologija?
 • Kaj je računalnik?
 • Kako je sestavljen in princip delovanja?
 • Kaj zmore, česa ne?
 • Kako ga koristno uporabiti?
 • Itd…

Tudi to šolsko leto (2008/2009), bo poudarek v uporabi računalnikov in ustreznih programov pri izvajanju ucno-vzgojnega procesa. Poskušali bomo izvesti čim več ur tedenskega pouka ob računalniku.ž

Za učence bodo organizirane ure računalništva:

 • 2 uri 5 razred RAČUNALNIK IN IGRA
 • 2 uri 6 razred (priprava za izbirne predmete računalništva v 7., 8. in 9. razredu) OSNOVE OPERACIJSKEGA SISTEMA WINDOWS XP

UČNA POMOČ UČENCEM


Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavka Darja Benkovič dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek. Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že 8. leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni. Učence vključujemo po potrebi.

 

 

AVTOBUSNI PREVOZ

Na našo šolo prihajajo učenci iz naslednjih vasi: Spodnje in Zgornje Gorice, Podove, Brezule, Rač, Ješence in Hotinje vasi. Ceste, ki povezujejo šolo s temi kraji ne zagotavljajo zadostne varnosti za prihod otrok v šolo. Zato smo zaradi prometne varnosti s pomočjo občine Rače – Fram tudi v tem šolskem letu organizirali avtobusni šolski prevoz. Prevoznik se vsako leto izbira na osnovi javnega razpisa. V letošnjem šolskem letu je bilo izbrano podjetje GLOBUS d.o.o. iz Miklavža. Čas prihodov in odhodov avtobusa določi šola in je odvisen od urnika. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti varen vstop in izstop otrok in dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu.

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE. V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2008/2009, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta

 

Strani ureja RL.