Šolska prehrana


Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 307 otrok in 170 kosil. Malica in kosilo se izvajata v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je med 12.00 in 13.30. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole.

Cena malice je 0,75 evrov in je enotna za vse učence. Pri obračunavanju malic se upošteva odsotnost učenca, ki je daljša od 3 dni, pri kosilu pa odpoved v naprej pri razredničarki. Prejete položnice je potrebno plačati do roka, kateri je vedno 15. v mesecu. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko.
Že v preteklem šolskem letu je bilo zaznati vedno daljšo prisotnost otrok v šoli, kar pomeni, da so nekateri otroci v šoli devet ur. Zato smo se odločili, da bomo letos staršem teh otrok ponudili dodatni popoldanski obrok oziroma malico.
Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki učencev, staršev, učiteljev, vodja kuhinje Nada Vidovič in vodja šolske prehrane Zdenka Puhar.


Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:

  • kosilo za 1- do 3.r. : 1,80 €
  • kosilo za 4. do 5. r. : 1,90 €
  • kosilo od 6. do 9.r.: 2,00 €
  • kosilo za odrasle: 3,00 €
REGRESIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Državni proračun zagotavlja sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za učence, ki zaradi socialnega položaja le - te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice. V primeru, da so sredstva še na voljo, se lahko subvencionira tudi kosilo, pri čemer imajo prednost učenci prvega razreda, katerih starši prejemajo denarno pomoč. Starši pravico do subvencionirane prehrane uveljavljajo prostovoljno in v začetku šolskega leta dvignejo vlogo za dodelitev regresirane prehrane, ki jo do 16. septembra izpolnijo in oddajo šolski svetovalni službi ter dopolnijo z obveznimi prilogami: fotokopija zadnje odločbe o otroškem dodatku, fotokopija odločbe o prejemanju denarne pomoči in potrdilo o brezposelnosti. Ravnatelj na podlagi pisne vloge staršev izda odločbo o upravičenosti do subvencionirane prehrane in o višini subvencije. Z odločitvijo starše pisno seznani.

 

 

kuharica  sadje  kuhar 

 

 


Strani ureja RL.