Vizija

Vizija

Velika večina staršev in učiteljev je zadovoljna s prenovo učnih programov in organizacijo dela v zavodu. Pri načrtovanju dela za šolsko leto 2008/09 smo upoštevali vse upravičene in argumentirane pripombe učiteljev in staršev. Delo smo načrtovali na osnovi evalvacij opravljenega dela pri pouku, dnevih dejavnosti, rezultatov eksternega preverjanja ob koncu druge in tretje triade ter vseh drugih dejavnosti v okviru šolskega dela v preteklem šolskem letu.
Šolsko leto bo v veliki meri posvečeno izboljšavi komunikacije med učitelji, starši in učenci ter uvajanju sodobnih oblik pouka. Nadaljevati želimo z individualizacijo pouka. Posebno skrb bomo namenili delu z nadarjenimi učenci in učenci s specifičnimi učnimi težavami. Dodelali bomo načrt opismenjevanja, tako, da bomo še bolj natančno utrjevali temeljna znanja in optimizirali individualni napredek učencev. Veliko pozornost bomo namenili raznim oblikam organiziranega skupinskega in individualnega izobraževanja. Prednost pri izobraževanju bomo namenili znanjem, ki bodo pospešila med predmetno sodelovanje in uvajanje integriranih oblik pouka. Postopoma bomo poskušali izboljšati fleksibilnost podajanja znanj in aktualnost pouka. Zato smo se v tem šolskem letu odločili, da bomo vstopili v poskusni projekt uvajanja fleksibilnega predmetnika v drugi in tretji triadi. Celo šolsko leto bomo delali na oblikovanju kvalitetnega vzgojnega načrta. V delo bomo razen strokovnih delavcev vključili tudi starše in učence.

Prednostne naloge v letošnjem šolskem letu so:

  • Vzpodbujanje k branju in izboljšava funkcionalne pismenosti. 
  • Kvalitetno delo z nadarjenimi učenci in učenci s specifičnimi učnimi težavami. 
  • Timsko načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela in med predmetno povezovanje. 
  • Problemski pouk in pridobivanje vseživljenjskih znanj.

Številni projekti in druge novosti, ki jih uvajamo ali nadaljujemo tudi to šolsko leto so: Rastemo s knjigo, Bodimo prijatelji, Razredne ure drugače, Aktivne počitnice, Zdrava šola, Eko šola. Posebno skrb namenjamo zdravim odnosom med vsemi akterji vzgojno izobraževalnega dela in vzpodbudni klimi v šoli. Velik del svojih aktivnosti bomo posvetili ohranjanju čistega in zdravega okolja. Nadaljevali bomo sodelovanje v poskusnem projektu Sveta Evrope uvajanje evropskega jezikovnega listovnika (portfolija) pri pouku tujega jezika v osnovni šoli. Novost v letošnjem šolskem letu je zgodnje poučevanje tujega jezika, imenovan Jezikovna kopel.

Zavedamo se, da za kakovostno vizijo niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje zamišljenega. Vse našteto poskušamo povezati v celostno šolsko podobo in to neprenehoma dopolnjevati in bogatiti. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k doseganju cilja, da bodo učenci dosegli uspeh primeren njihovim najboljšim zmožnostim. S tem jim želimo pripraviti trdne temelje za njihovo nadaljnje izobraževanje.

Svoje trditve opiramo na naslednje ugotovitve:

  • Ustanova zelo dobro sodeluje s svojim okoljem in je ena izmed nosilcev razvoja v kraju.
  • Življenje v šoli je takšno, da se v njej dobro počutijo učenci in učitelji.
  • Šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še s sorodnimi zavodi.
  • Vsako šolsko leto premišljeno načrtujemo skupinsko in individualno izobraževanje strokovnih delavcev.
  • V svoji sestavi imamo tudi enoto vrtca, tako je naše delo zaokrožena celota.

V šolsko delo uvajamo sodobno učno tehnologijo, zato je za optimalno izkoriščenost le-te nujno dobro računalniško predznanje. Širimo projektno delo in raziskovalne naloge in v vsaki triadi organiziramo najmanj eno šolo v naravi. Na ta način učenci uspešno pridobivajo vseživljenjska znanja.

Naš namen je, da v prihodnje ponudimo učencem še več nadstandardnih programov. Poleg že uveljavljenih tečajnih oblik poučevanja dveh tujih jezikov in številnih interesnih dejavnosti, bomo v letošnjem šolskem letu ponovno gostili oddelke Srednje glasbene in baletne šole, ter še številne športne, plesne in druge dejavnosti. V šolske prostore bi radi uvedli prostovoljno delo, ki je že uveljavljena oblika dela v državah z razvitimi šolskimi sistemi.

 

Strani ureja RL.