O šoli

NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti:

 1. dejavnosti pomoči
 2. razvojno preventivnih dejavnosti
 3. dejavnost načrtovanja in spremljanja

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč.

 

Področje učenja in poučevanja
 • koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami od 1.-9. razreda
 • koordinacija in sodelovanje pri izdelavi individualiziranega programa
 • individualno svetovanje učencem z UT,
 • posvetovalno delo z učitelji učencev, ki imajo UT,
 • koordinacija in sodelovanje pri izdelavi individualiziranega programa
 • izdelava individualiziranega programa,
 • izvajanje individualiziranega programa,
 • izvajanje koncepta delo z nadarjenimi učenci - evidentiranje, identifikacija, individualizirani programi
 • individualno svetovanje staršem,
 • sodelovanje pri integraciji otrok z motnjami v razvoju, motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolnih,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki nudijo pomoč, (vodstvo, učitelji, ŠSS, CSD, Pedopsihiatrije, SC, ZZZ, srednje šole, DKG, ZSŠ, Klinični center - bolnišnična šola, Zavodom za šolstvo OE Maribor,
 • sodelovanje na timskih sestankih,
 • izobraževanje, ki je potrebno za opravljanje svetovalnega dela.
Področje šolske kulture, vzgoje, klime, red
 • pomoč učencem s težavami v vedenju, disciplini,
 • posvetovalni razgovori z učitelji - Kako delati z otrokom, ki ima težave?
 • svetovanje staršem glede ravnanja z otrokom, ki ima kakršnekoli težave,
 • posvetovalni timski razgovori,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Področje - šolanje
 • pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje,
 • individualna pomoč učencem, ki zaključujejo osnovno šolo in so neuspešni,
 • načrtovanje, koordinaciija in izvedba vpisa v OŠ,
 • normalizacija, oblikovanje odddelkov 1. razredov s sodelovanjem učiteljic, vzgojiteljic in vodstvom šole,
 • opazovanje otroka pri prilagajanju na šolsko delo,
 • svetovanje staršem, kako otroku pomagati - prilagoditvene težave, starševske bojazni, strahovi,
 • sodelovanje pri oblikovanju LDN,
 • informiranje vodstva o posebnostih vpisanih otrok,
 • priprave informacij ob vpisu v OŠ,
 • sodelovanje z VVO, upravno enoto, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Ministrstvom za šolstvo in šport, Pedopsihiatrijo, s Centrom za sluh in govor.
Področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja
 • individualno svetovanje učencem, ki imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 • individualno svetovanje staršem,
 • načrtovanje in organizacija predavanj za starše,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Področje socialno ekonomskih stisk
 • urejanje regresirane in brezplačne malice,
 • urejanje regresiranega zdravstvenega letovanja v Punatu,
 • urejanje regresiranega letovanja preko Zveze prijateljev mladine Maribor,
 • prepoznavanje družinskih, materialnih in socialnih razmer,
 • seznanjanje z možnostmi pomoči (učitelj, starši)
 • individualno svetovanje staršem pri urejanju pomoči (denarni dodatek, preživnina...)
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami - CSD, MŠŠ, Občina Rače-Fram, Karitas, RK Maribor, RK Rače, ZZZ, ZD Maribor, ZPM.
Področje - poklicana orientacija
 • seznanjanje učencev z izobraževalnimi sistemi v SLO,
 • predstavitev šolskega sistema,
 • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti v 9. razredu,
 • predstavitev rokovnika za vpis v srednjo šolo,
 • vpis v srednje šole,
 • individualno in skupinsko svetovanje,
 • pomoč pri preusmerjanju vpisanih
 • pogovor z evidentiranimi nadarjenimi (dvig motivacije in zavedanje lastnih zmožnostih),
 • organizacija predavanj za starše učencev 8. in 9. razredov,
 • timski posveti - delavec - ZZZ - razredniki - SŠS - želje in cilji osnovnošolca,
 • individualno poklicno svetovanje za starše,
 • koordinacija dela z RZZZ,
 • sodelovanje s srednjimi šolami, zdravstvenim domom,
 • vnašanje podatkov o učencih v računalnik,
 • dopisi - srednje šole, zdravstveni dom
 • analiza predvpisa.


DRUGE NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE

DODATNA STROKOVNA POMOČ
 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci,
 • usklajevanje individualiziranih programov,
 • svetovanje učencem, učiteljem in staršem od 1. - 9. razreda,
 • sodelovanje z razredniki in drugimi delavci šole,
 • strokovno svetovanje ravnatelju,
 • povezovanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • preventivni programi,
 • sodelovanje na konferencah in govorilnih urah.
 

Administrator strani RL.