Regresirana prehrana


Dne 31. 5. 2010 je v Uradnem listu Republike Slovenije številka 43/2010 objavljen Zakon o šolski prehrani. Zakon je stopil v veljavo s 15. 6. 2010. Po tem zakonu so učenci upravičeni do subvencionirane prehrane, ki jo lahko uveljavijo starši oziroma skrbniki s prijavo.

Če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta in učenec uveljavlja pravico do splošne subvencije, mu splošna subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Prosimo vas, da prijavo izpolnite in vrnete v šolo še v mesecu juniju, tako bo vaš otrok upravičen do subvencije s 1. 9. 2011.

Na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša:

  • cena malice: 0,80 EUR,
  • splošna subvencija za malico: 0,50 EUR,
  • dodatna subvencija za malico: 0,30 EUR.

S prijavo lahko uveljavljate pravico:

  • Do splošne subvencije za malico, do katere so upravičeni vsi učenci, ne glede na dohodek družinskega člana.
  • Do dodatne subvencije za malico, do katere so upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30% povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učenci, ki bodo upravičeni do dodatka subvencije za malico, bodo skupaj s splošno subvencijo prejeli dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. V izjemnih primerih lahko pridobijo pravico do dodatne subvencije malice tudi tisti učenci, ki ne izpolnjujejo meril po prejšnjem odstavku. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije v izjemnih primerih, se upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenavadne izgube zaposlitve staršev in naravne ali druge nesreče. Starši morajo v teh primerih posebej utemeljiti vlogo in predložiti listino, ki dokazuje resničnost navedb, saj si mora šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje centra za socialno delo.
  • Do subvencije za kosilo so upravičeni tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dohodka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0% povprečne plače v Republiki Sloveniji.
 

Pravni poduk Administrator strani RL.