Vizija

Vizija

Spoštujemo preteklost, gradimo sedanjost, načrtujemo prihodnost

Osnovni cilj našega zavoda je kakovostno vzgojno izobraževalno delo, ki bo učencem zagotovilo dobre pogoje za nadaljnji razvoj in jim hkrati omogočilo optimalni napredek glede na njihove sposobnosti. Šola, starši in lokalna skupnost razvijamo in utrjujemo vrednote v katere verjamemo in vsakodnevno posredujemo otrokom v vrtcu in učencem v šoli. Le tako lahko zagotovimo vsem otrokom občutek varnosti in zaupanja, ki sta temelj uspešne vzgoje kvalitetnega učenja in sodelovanja.

 

Prednostne naloge v letošnjem šolskem letu:

 • Vzpodbujanje k branju in izboljšava funkcionalne pismenosti,
 • strokovno izobraževanje: hospitacije – kritični prijatelj,
 • projektno in raziskovalno delo,
 • problemski pouk in pridobivanje vseživljenjskih znanj,
 • uvajanje posodobljenih učnih načrtov in seznanitev strokovnih delavcev z vsebino Bele knjige,
 • dosledno spoštovanje Pravila šolskega reda OŠ Rače.

Tudi šolsko leto 2011/2012 bo posvečeno uvajanju sodobnih oblik pouka. Posebno skrb bomo namenili opismenjevanju in ponovno oblikovali podroben načrt opismenjevanja od 1. do 9. razreda. Za uspešno delo z učenci nujno potrebujemo dodatna znanja, zato bomo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenili raznim oblikam organiziranega skupinskega in individualnega izobraževanja. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k doseganju cilja, da bodo učenci dosegli uspeh primeren njihovim najboljšim zmožnostim. S tem jim želimo pripraviti trdne temelje za njihovo nadaljnje izobraževanje. Svoje trditve opiramo na naslednje ugotovitve:

 • kakovostno izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa, ki se odraža v dobrem počutju otrok, in zadovoljstvu njihovih staršev,
 • dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo iz z vsemi sodelujočimi zunanjimi partnerji,
 • sproti zagotavljamo boljše materialne in prostorske pogoje za delo vrtca,
 • v šolsko delo uvajati sodobno učno tehnologijo,
 • šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še s sorodnimi zavodi.
 • aktivno spremljamo novitete na področju vzgojno izobraževalnega dela in pozitivne izkušnje sproti vnašamo v pedagoško prakso,
 • povečujemo IKT pismenost med strokovnimi delavci in posodabljamo učno tehnologijo,
 • s koriščenjem javnih medijev predstavljamo svoje delo in dosežke zavoda.
 

Pravni poduk Administrator strani RL.