OŠ RAČE

Spoštujemo preteklost - obvladamo sedanjost - načrtujemo prihodnost.

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej izjavo o zasebnosti

Poglejte dokumente Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah!

Zavrnili ste piškotke. To odločitev lahko spremenite!

Dovolili ste, da se piškotki namestijo na vašo napravo. To odločitev lahko spremenite.

Knjižnica

DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižničarka: Metka Pristovnik

 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

 • interno bibliotekarsko delo,
 • bibliopedagoško delo,
 • strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole in
 • druge naloge.

 

NABAVA IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

V letošnjem šolskem letu bo nabava knjig in drugega knjižničnega gradiva v okviru sredstev porabljenih v lanskem šolskem letu – 6.290,00 €. S tem ne bomo več sledili priporočenim standardom za nabavo – ena knjiga na učenca ali učitelja.

 

Načrtovana sredstva za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva:

ŠOLA

Tip gradiva Standard Število Povprečna cena Znesek
Knjižno gradivo 1 knjiga/učenca 307 15€ 4605,00€
Neknjižno gradivo 10% prirasta 19 30 € 570,00 €
Strokovno gradivo učitelji 1115,00€

 

Skupaj: 6.290,00 €

 

VRTEC

 

Tip gradiva Standard Število Povprečna cena Znesek
Knjižno gradivo 1 knjiga/otroka 146 13€ 1898,00€
Neknjižno gradivo 10% prirasta 3 38 € 114,00 €

 

 

Skupaj: 2012 €

 

Opomba: Stroške za nakup knjižnega gradiva mora zagotoviti občina iz proračuna.

 

V letošnjem letu predvidevamo sredstva za materialne stroške:

 • Folija za ovijanje knjig 1 rola 90,00 €
 • Samolepilne etikete za kode 1 kom. 35,00 €

Skupaj: 125,00 €

 

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah. Tujejezično leposlovno gradivo je nameščeno v namenskih učilnicah za pouk tujega jezika. V nekaterih učilnicah so urejeni tudi bralni kotički.

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 

Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku poslovanja knjižnice.

 

KNJIŽNIČNI RED

 

1. ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in zaposleni v šoli ter v vrtcu so lahko člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni. Poškodovano ali izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z drugo knjigo.

 

2. ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je odprta vsak dan po urniku, ki je izobešen pred vhodom v knjižnico. V enakem čas je odprta tudi čitalnica, razen kadar v njej poteka pouk.

 

3. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige:

 • leposlovne: 14 dni
 • poučne: 7dni

Neknjižno gradivo (kasete, videokasete, zgoščenke, igrače) je namenjeno pouku, zato si ga načeloma ni možno izposoditi na dom. Gradivo se lahko izposodi za delo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi in revije) si lahko uporabniki izposodijo na dom le v petek in ga v ponedeljek tudi vrnejo, sicer pa je na voljo za izposojo v čitalnici.

Medknjižnična izposoja gradiva je brezplačna iz drugih šolskih knjižnic, izposoja pridobljenega gradiva iz splošnih knjižnic pa je plačljiva.

 

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

 

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

 

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Je pedagoško delo in poteka vsak dan od 7.30 do 14. ure:

 • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva;
 • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, priprav za pouk, ipd.

 

SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

 

Pri skupinskem bibliopedagoškem delu:

 • učenci spoznajo knjižnični fond- knjižno in neknjižno gradivo- in druge informacijske vire;
 • učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
 • učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih zaznajo uporabljati za tekoče informiranje;
 • učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
 • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela;
 • starši prvošolčkov in njihovi otroci se na prvem skupnem roditeljskem sestanku seznanijo s šolsko knjižnico in njenimi dejavnostmi, z otroki brskajo po literaturi, ki je namenjena tej starostni kategoriji in spoznajo vrednote pravljic, s katerimi lahko razlagajo otrokom neznano, s katerimi se lahko skupaj igrajo in pogovarjajo o njih;
 • učenci se ob reševanju knjižnih ugank navajajo samostojno iskati informacije iz gradiva, ki jim je na voljo v šolski knjižnici, in uporabiti znanje v različnih situacijah;
 • v času Andersenovih dni spoznajo veličastnost H. C. Andersena in vrednost njegovih pravljic, skozi zgodbo doživijo pravljičarjevo žalostno življenje, ki je oblikovalo njegove pravljice.

 

BRALNA ZNAČKA

 

Knjižničarka pripravi priporočilni seznam branja za bralno značko za učence od 5. do 9. razreda, ki zajema najsodobnejšo in aktualno literaturo, primerno starostni stopnji učencev.

 

KNJIŽNE UGANKE

 

Učenci bodo vsak mesec reševali novo tematsko knjižno uganko. Reševalci, ki bodo pravilno rešili knjižno uganko in izžrebani, bodo nagrajeni s knjižno nagrado. Uganke bodo sestavljene po stopnjah: za vsako triado posebej.

 

TEDEN OTROKA, VESELI DECEMBER, ANDERSENOVI DNEVI

 

V tednu otroka (prvi teden v oktobru) in v času veselega decembra (zadnji teden pouka pred novoletnimi počitnicami) se v knjižnici izvajajo pravljični dnevi za vse učence 1. in 2. triade,

2. aprila 2012 bomo s kulturnim dnevom obeležili rojstvo svetovnega pravljičarja Hansa Christiana Andersena.

 

BILTEN NOVOSTI

 

Vsake tri mesece je natisnjen Bilten novosti šolske knjižnice, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem šole. V njem so predstavljene vse novitete s krajšimi predstavitvami in namembnostjo.

Učenci so z novitetami seznanjeni sprotno z razstavami knjižnih novosti in s plakati.

 

SODELOVANJE Z UČENCI

 

Učencem so namenjene pogovorne ure, katerih se radi udeležujejo zaradi sproščenega klepetanja. Za učence s specifičnimi osebnostnimi težavami se izvaja biblioterapija, s pomočjo katere spregovorijo tudi o svojih problemih, kar se je doslej že pokazalo kot dobra praksa.

 

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD

 

Slovenske osnovne šole imajo oblikovane učbeniške sklade, v katerih so učbeniki za učence, ki obiskujejo devetletno osnovno šolo. Sklad upravlja skrbnik učbeniškega sklada, ki skrbi tudi, da v skladu ni poškodovanih, uničenih ali zastarelih učbenikov.

V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za šolstvo in šport za tekoče šolsko leto. Aktivnosti skrbnika učbeniškega sklada so usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Za učence je izposoja učbenikov iz sklada brezplačna, obrabnino krije Ministrstvo za šolstvo in je namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) ter stroškom upravljanja sklada.