OŠ RAČE

Spoštujemo preteklost - obvladamo sedanjost - načrtujemo prihodnost.

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej izjavo o zasebnosti

Poglejte dokumente Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah!

Zavrnili ste piškotke. To odločitev lahko spremenite!

Dovolili ste, da se piškotki namestijo na vašo napravo. To odločitev lahko spremenite.

Upravljanje šole

Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96).

Prvič je bil odlok dopolnjen leta 1989 (MUV 29/1998), drugič pa leta 2008 (MUV 20/2008). Zadnjo spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače je občinski svet sprejel na 17. redni seji, dne 15. 10. 2012. V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico, del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

I. UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

1. SVET ŠOLE je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Romana Šalamun
 • Andreja Skodič

3 predstavniki staršev:

 • Matej Repušič
 • Borut Batagelj
 • Tomaž Seliškar

5 predstavnikov šole:

 • Ksenija Pečnik (predsednica)
 • Primož Krašna (šola)
 • Brigita Voga (šola)
 • Jolanda Borovnik (vrtec)
 • Irena Hodak (vrtec)

2. Odgovorne osebe

RAVNATELJ - Jožef Jurič
POMOČNICA RAVNATELJA - Marija Zavernik
VODJA VRTCA - Irena Flajšman
PEDAGOŠKA VODJA VRTCA - Tina Ištvan

3. SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2012/2013 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

 Oddelek  Član/ica sveta  Oddelek  Član/ica sveta
1. a Vesna Simonič 1. b Aleksander Zidanšek
2. a Borut Batagelj 2. b Natalia Varl
3. a Mihaela Brumen 3. b  Branko Ančevski
4. a Sibili Simonič  4. b Branko Leva 
5. a Patricija Rojko  5. b Majda Krepfl Leva 
6. a Mateja Lešnik  6. b Andrej Kac 
7. a Alenka Mustafa  7. b Matej Repušič 
8. a Anita Rudolf Lašič  8. b Milan Napast 
9. a Snežana Preložnik  9. b Jasna Korenčič 

 

Skupina  Član/ica sveta Namestnik/ica sveta
KAPLJICE Jasna Jurše Breda Petko
MEHURČKI Klavdija Golobič Petek Barbara Rimele
OBLAČKI Tomaž Seliškar Tatjana Dolenc
SONČKI Olga Fekonja Maja Borovnik
SNEŽINKE Karmen Kotnik Lidija Mergeduš
ZVEZDICE Maja Semenič Tadeja Jesenek
MAVRICE Alenka Petrovič Anita Crnobrnja
LUNICE Metka Mršnik Barbara Bradač

 

II. STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.

2. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in oba razrednika.

3. RAZREDNIK

4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov: aktiv 1. triletja, aktiv 2. triletja, aktiv 3. triletja, aktiv slovenščine, aktiv tujih jezikov, aktiv učiteljev GV, LV, GO, aktiv učiteljev športne vzgoje, aktiv naravoslovja, aktiv matematike, aktiv družboslovja in aktiv OPB.

5. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik

6. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Rolando Lašič.

VRTEC

1. PEDAGOŠKI VODJA ENOTE – Tina Ištvan

2. VODJA ENOTE – Irena Flajšman

3. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.

4. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.

5. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik

6. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Rolando Lašič.

III. SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Janja Lokošek (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora

IV. ORGANIZACIJA UČENCEV

1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 16 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.

2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.

3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

V. ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi sedem članski upravni odbor v sestavi: Nina Brezner, Ivanka Fingušt, Irena Markovič, kot predstavnice zavoda in
Barbara Jurički, Klavdija Golobič Petek - predsednica, Natalija Varl ter Tomaž Seliškar, kot predstavniki staršev.

VI. DRUGE SLUŽBE

1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh

2. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE

 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Milan Lebar
 • čistilke (šola): Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 • čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš

5. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA

 • čistilki : Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser