Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. Oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

SVET ŠOLE je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Romana Šalamun
 • Manuela Rozman

3 predstavniki staršev:

 • Matej Repušič
 • Borut Batagelj
 • Tomaž Seliškar

5 predstavnikov šole:

 • Ksenija Pečnik (šola - predsednica)
 • Primož Krašna (šola)
 • Brigita Voga (šola)
 • Jolanda Borovnik (vrtec)
 • Irena Hodak (vrtec)

Odgovorne osebe

 • RAVNATELJ - Jožef Jurič
 • POMOČNICA RAVNATELJA - Marija Zavernik
 • VODJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner
 • PEDAGOŠKA VODJA ENOTE VRTCA - Tina Ištvan

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2013/2014 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev  Namestnik/-ca 
KAPLJICE Maja Borovnik Barbara Rimele
MEHURČK Barbara Sollero Branka Lunežnik
OBLAČKI Klavdija Golobič Petek Patricija Vrzel
SONČKI Marina Koren Dvoršak Mateja Pivec
SNEŽINKE Maja Semenič Tadeja Jesenek
ZVEZDICE Anja Bauman Školjak Mirjam Mesarič
MAVRICE Barbara Bradač Metka Mršnik
LUNICE Dragan Jovanovič Saša Tkalec

 

ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca
 1A Anna Pihler Vesna Repešek  1B Tomaž Seliškar Olga Fekonja
 2A Primož Vidovič  Boštjan Alavančič  2B Aleksander Zidanšek Štefan Robič
 3A Borut Batagelj Petra Jereb Medved  3B Martina Arbeiter Aleš Ješovnik
 4A Mihaela Brumen  Boris Magdič   4B Branko Ančevski  Tomaž Jelšek 
 5A Sibili Simonič  Mateja Štern Kralj   5B Sebastian Beranič  Sebastijan Polak 
 6A  Andrej Mandl Barbara Jurički   6B Majda Leva Krepfl  Jožica Gradišnik 
 7A Mateja Lešnik  Simona Strnad Vogrin   7B Andrej Kac  Zdenka Ojsteršek Ferčič 
 8A Alenka Mustafa  Mihaela Ekart   8B Matej Repušič   Bruno Jereb
 9A Anita Kolednik  Mateja Pigner Perko   9B Danilo Napast  

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

 1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
 2. ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
 3. RAZREDNIK
 4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

 • aktiv 1. triletja,
 • aktiv 2. triletja,
 • aktiv 3. triletja,
 • aktiv slovenščine,
 • aktiv tujih jezikov,
 • aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv naravoslovja,
 • aktiv matematike,
 • aktiv družboslovja in
 • aktiv OPB.
 1. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
 2. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Rolando Lašič.

VRTEC

 1. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
 2. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.
SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Janja Lokošek (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
ORGANIZACIJA UČENCEV
 1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 18 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
 2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.
 3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.
ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi sedem članski upravni odbor v sestavi:

 • Nina Brezner,
 • Ivanka Fingušt,
 • Irena Markovič,

kot predstavnice zavoda in

 • Barbara Jurički,
 • Klavdija Golobič Petek - predsednica,
 • Natalija Varl ter
 • Tomaž Seliškar,

kot predstavniki staršev.

DRUGE SLUŽBE
 1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh
 1. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Milan Lebar
 • čistilke (šola): Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 • čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš
 1. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
 • čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser
 • kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis

pdforganizacijska_shema_sole_2013_14.pdf184.44 KB