osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE RAČE
 

Osnovna šola Rače je javni zavod, ki združuje pod svojo streho osnovnošolski program in program predšolske vzgoje. To dejstvo moramo upoštevati pri našem nadaljnjem razvoju. Menimo, da imamo dobre osnove za nadaljnji uspešen razvoj. Pri tej trditvi se opiramo na naslednja dejstva:

1. Šola je s svojim dosedanjim delom dokazala, da je kvalitetna vzgojnoizobraževalna ustanova.

2. Premoremo strokovni kader, ki je s svojimi uspehi v preteklosti dokazal, da si zasluži potrebno zaupanje.

3. Ustanova zelo dobro sodeluje s svojim okoljem in je ena izmed nosilcev razvoja v kraju.

4. Življenje v šoli je takšno, da se v njej dobro počutijo učenci in učitelji.

5. Šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še z sorodnimi zavodi.

6. V svoji sestavi imamo tudi oddelek vrtca, tako je naše delo zaokrožena celota.

Delo lahko izboljšamo na vseh področjih. Od zunanjih dejavnikov bo odvisno, ali bomo imeli potrebne materialne pogoje za delo, ali bodo naši načrti naleteli na ugoden odziv v našem neposrednem okolju. Vendar bo kakovost dela na naši šoli odvisna predvsem od naše notranje organiziranosti, medsebojnega povezovanja posameznih subjektov, šolske kulture in ozračja, ki zrcali medsebojno sodelovanje.
Naša velika skupna naloga je motivacija učiteljev za kakovostno delo, ti pa upravičeno pričakujejo pri svojem strokovnem delu in predvsem pri uvajanju novih metod in načinov dela podporo in razumevanje. Od zadovoljnih in motiviranih učiteljev bodo imeli največ koristi učenci, ki bodo v procesu pridobivanja znanja prevzeli aktivnejšo vlogo. Takšna sodobna zasnova pouka ter drugih šolskih dejavnosti bo morala biti podprta s sodobno učno tehnologijo in nenehno skrbjo za strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih na šoli. Ustvariti moramo razmere, v katerih bodo imeli vsi učenci enake možnosti za napredovanje. Ob vse večjih socialnih razlikah bo šola odločno zagovarjala program, ki ne bo dopušcal razlikovanje med učenci. Osebnostni razvoj učencev naj bo odvisen le od njihovih zmožnosti in pridobljenih delovnih navad in ne od gmotnega položaja njihovih družin. K sodelovanju želimo pritegniti čimvec staršev učencev. Na ta način se bo šola še bolj povezala s krajem in postala središce izobraževalnega, kulturnega in družabnega življenja krajanov.

Odločili smo se, da bomo v projekt 9-letke vstopili v šolskem letu 2001/2002. Do takrat pa bomo v naše pedagoško delo intenzivno uvajali sodobne metode, oblike in načine dela. Kakovost šole, ki jo želimo doseci, bo temeljila na večji avtonomiji učiteljev in vseh drugih strokovnih delavcev.

Naša prihodnost temelji na skupnih vrednotah učencev, staršev in učiteljev. Zavedamo se, da za kakovostno vizijo niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje zamišljenega. Vse našteto poskušamo povezati v celostno šolsko podobo in to neprenehoma dopolnjevati, bogatiti. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k vsestranski izoblikovanosti otrok, ki so nam zaupani. Želimo jim pripraviti trdne temelje v njihovem nadaljnjem izobraževanju ali poklicnem usposabljanju. Važno nalogo namenjamo računalniškemu opismenevanju . Naš namen je, da naučimo vse učence osnov računalništva hkrati pa v pouk uvajamo sodobno učno tehnologijo.


Za svojo izjavo o viziji smo si izbrali naslednje misli:


SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN
NAČRTUJEMO PRIHODNOST.

 

VAŽNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2000/2001


V šolskem letu 2000/2001 se nadaljuje postopno uvajanje 9 - letne osnovne šole. V ta projekt bo z letošnjim šolskim letom vključenih že 100 slovenskih osnovnih šol.
Načrtujemo, da se bomo projektu priključili s 1. razredom v šolskem letu 2001/2002. Končno besedo o vključitvi pa bo imelo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vsebinske spremembe v programu osnovne šole ter učnih načrtih posameznih predmetov in področju, ki smo jim priča zahtevajo zavzetost in angažma slehernega posameznika v šolskem prostoru, še posebej strokovnih delavcev v šolah. Z rešitvami, ki bodo nastale v naslednjem obdobju, bodo živele naslednje generacije v devetletni osnovni šoli, njihovi starši, sedanji in bodoči učitelji ter vsi drugi povezani z življenjem in delom osnovne šole. Tega dejstva se v našem zavodu zavedamo, saj pri načrtovanju svojega dela upoštevamo dognanja sodobne pedagoške prakse in nenehno uvajamo nove načine in metode dela, širimo projektno in raziskovalno delo. V podporo sodobnim pedagoškim prijemom sproti in v okviru danih materialnih možnosti nadaljujemo sodobno učno tehnologijo.

V letošnjem letu ponovno širimo ponudbo dodatnih programov pri interesnih dejavnostih in pri jezikovnem pouku. Predloge pa skozi celo obdobje pričakujemo od uporabnikov naših uslug, to je od staršev in učencev.

Predvsem učencem želimo v letošnjem šolskem letu nameniti aktivnejšo vlogo pri kreiranju šolskega dela, pa tudi pri prevzemanju odgovornosti za uresničevanje dogovorov.

Nadaljevali bomo s prenovo razrednih ur, saj je prvo leto izvajanja dalo vzpodbudne rezultate. Kot pozitiven se je pokazal tudi kasnejši začetek pouka. Otroci so bili bolj zbrani pri prvih šolskih urah.

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev bo letos med prioritetnimi nalogami. Dela za dograditev šolskega prostora za potrebe 9-letke , so se pričela v oktobru 2000 in se bodo končala do konca avgusta 2001. Zaradi gradnje bomo morali občasno prilagajati izvedo šolskih aktivnosti.

Žal se tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje padanje števila učencev, zato bomo imeli v tem šolskem letu samo en oddelek 1. razreda.
Skupno število oddelkov pa se bo znižalo iz šestnajst na petnajst. Toda že naslednje šolsko leto bo bolje. Vpisali naj bi dva oddelka 1. razreda 8 - letke in dva oddelka 9-letke. Skupaj kar štiri oddelke.

V letošnji jeseni se je zelo povečal vpis v naš vrtec, tako, da smo organizirali dodatno skupino (šesto) otrok. Za dodatni oddelek vrtca smo uredili igralnico v šolskih prostorih (izposojena učilnica 1. razreda).

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)