osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

VRTEC SE PREDSTAVI

 

Pri nas v Čenčariji

že pravljice zore,

že pravljice zore,

a vse čenčač poje.

ORGANIZIRANOST VRTCA

Vrtec je javni vzgojnovarstveni zavod, ki deluje kot organizacijska enota Osnovne šole Rače. Ravnatelj šole in vrtca je Jožef Jurič, pedagoški vodja vrtca je Zdenka Puhar in strokovni vodja Irena Flajšman. Za otroke bo skrbelo šest strokovno usposobljenih vzgojiteljic in šest pomočnic vzgojiteljic. Za premagovanje lakote in zdravo prehranjevanje bosta skrbeli kuharica in pomočnica kuharice. Lep, čist videz vrtca bo naloga negovalke prostorov. V letošnjem šolskem letu obiskuje vrtec 123 otrok.

ODDELKI, VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC VRTCA

ZVEZDICE (MALČKI OD 2-3 LETA)
ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJICA POMOČNICA DELOVNI ČAS
13 JOLANDA BOROVNIK   6.00 - 12.00
  IRENA HODAK 8.00 - 15.00
LUNICE (MLAJŠA SKUPINA OD 3-4 LET)
17 MILENA KODRIČ   6.00 - 12.00
  CITA ŠNUDERL 7.00 - 15.00
OBLAČKI (SREDNJA SKUPINA OD 4-5 LET)
20 NADA STRMŠEK   6.00 - 12.00
  VESNA SAVNIK 7.00 - 15.00
SNEŽINKE (SREDNJA STAREJŠA SKUPINA OD 5-6 LET)
22 ALENKA PLANINŠEK   6.00 - 12.00
  NINA KOČAR 7.00 - 15.00
SONČKI (STAREJŠA SKUPINA OD 5-6 LET)
24 IRENA FLAJŠMAN   6.00 - 12.00
  ANDREJA HERCEG 7.00 - 15.00
MAVRICA (STAREJŠA SKUPINA OD 5-6 LET)
25+2 NADA KMETEC   6.00 - 12.00
  SIMONA HORVAT 7.00 - 15.00

vrtko.jpg (9120 bytes)

DNEVNI RED V VVZ:

 1. Sprejem otrok: od 5.30 do 8.00 (sprejem, pogovor, izmenjava informacij med starši in vzgojiteljico).

 2. Od 8.00 do 8.30 zajtrk in opravila v zvezi z osebno higieno, oblačenjem, obuvanjem (izvajajo se v skladu z zdravstveno higienskimi načeli, starostjo in številom otrok), ureditev igralnice.

 3. Od 8.45 do 11.00 zaposlitev otrok (zaposlitve po želji otrok in usmerjene zaposlitve so razporejene v dnevu tako, da se med seboj prepletajo, tečejo v času, ko je pripravljenost zanje največja).

 4. Prehranjevanje otrok:

 • zajtrk med 8.00 in 8.30 uro

 • kosilo med 11.30 in 12.00 uro

 • malice med 14.00 in 14.30 uro

 1. Počitek otrok ali zaposlitev po želji: od 12.00 - 14.00 ure. Čas in trajanje počitka sta odvisna od starosti otrok, od jutranjega prihoda v VVZ, od trajanja bivanja otrok v VVZ. V skupinah otrok od 6. - 7. leta potekajo v času počitka organizirane dejavnosti po želji otrok.

 2. Dejavnosti po malici: od 14.30 do 16.00 ure (organizirane igre in različne dejavnosti v prostoru in na igrišču - oddaja otrok staršem).

PROGRAM

Vzgojni program poteka v oddelkih dnevnega varstva otrok od 2. - 7. leta starosti. Za načrtovanje vzgojnega dela je vzgojiteljicam osnova Vzgojni progam, ki ga je izdal Zavod za šolstvo Slovenije. Planiranje in programiranje vzgojnega dela poteka v okviru tematskih programskih celot, kjer je zajeto celotno življenje in delo v vrtcu. Upoštevana so vsa vzgojna področja in razvojne naloge.

Vse dejavnosti v VVZ potekajo po določenem dnevnem redu, kjer se upošteva:

 • starost in razvitost otrok

 • njihove osnovne potrebe

 • trajanje dnevnega bivanja otrok v VVZ

 • zdravstveno higienske navade

 • letni čas

 • potrebe staršev in širše družbene skupnosti

DEJAVNOSTI VRTCA

Dejavnosti potekajo v okviru vzgojnega dela in potekajo celo šolsko leto. Vzgojiteljice jih skupno planirajo, povezujejo in realizirajo. Vanje so vključeni otroci, delavci VVZ, starši in zunanji sodelavci.

Rojstni dnevi otrok:
* praznujejo se po oddelkih. Program praznovanja pripravijo vzgojiteljice po dogovoru z otroki in starši.

Teden otroka (oktober):

V okviru tedna otroka načrtujemo:

- ogled lutkovne predstave ENA, ENA , TRI
- ure pravljic
- likovno ustvarjanje
- ogled diafilmov
- glasbene dejavnosti

Praznovanje jeseni (poudarek na prvem jesenskem dnevu)- Jesenke delavnice
* v začetku oktobra bo organiziran:"JESENSKI PIKNIK"- pečenje kostanjev.
* zbiranje naravnega materiala in izdelovanje izdelkov
* sadni dan - pripravijo ga otroci
* kmetija - njiva; opravljanje in opazovanje kmečkih opravil - ličkanje, čiščenje buč
* ogled etnografske zbirke - starine (starejša skupina)
* izdelovanje iz naravnih materialov

Veseli december:
* skozi ves mesec december se pripravljamo na vrhunec veselega decembra z obiskom dedka Mraza.
* cilj je prijetno doživljanje otrok in doživljanje meseca decembra kot meseca veselja in pričakovanj
* izdelovanje dekoracije in okraskov za novoletno jelko
* krasitev novoletne jelke
* obisk dedka Mraza v šolski jedilnici v popoldanskem času ob spremstvu staršev
* lutkovna igrica šolskega lutkovnega krožka, pred prihodom dedka Mraza

Slovenski kulturni praznik:
- seznanjanje s kulturnimi vrednotami (knjiga-knjižnica, predstava-gledališce),
- ogled knjižnice v OŠ Race,
- obisk ilustratorja ali pisatelja

Pustovanje:
- ohranjanje starih šeg in običajev,
- priključitev povorki in rajanje učencev osnovne šole,

Praznovanje pomladi- DAN ZEMLJE:
V pričakovanju in spoznavanju pomladi prirejamo različne aktivnosti.
- izdelovanje dekoracij - likovne delavnice,
- skrb za čisto in urejeno okolje (urejanje gredic),
- izleti, sprehodi, športni dopoldnevi...
- zbiranje papirja

Družinski prazniki:
Valentinovo, dan žena, materinski dan
- otroci izdelajo skromna darilca, s katerimi izkažejo pozornost svojim najdražjim
- zavedamo se, da pomeni sodelovanje med starši in vrtcem pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, zato radi povabimo v vrtec starše, dedke, babice...
- pripravimo dejavnosti, kjer otroci in starši skupaj ustvarjajo in poklepetajo ob čaju.

Malček-bralček:
Čez vso leto poteka akcija Malček-bralček. Njen namen je, da starši v prostem času doma skupaj z otrokom preberejo slikanico ali pravljico. Otrok jo nato po svojih sposobnosti predstavi vzgojiteljici. Spisek zahtevanih zbranih literarnih del opravi knjižnicarka v OŠ Rače. Vsi, ki jim je s pomočjo staršev uspelo prebrat določeno število knjig, dobijo priznanje in nagrado.
V prijetnem družabnem popoldnevu poteka podelitev bralnih značk ob prisotnosti otrok in staršev. Srečanje popestri ilustrator ali pisatelj.

Zlati sonček:
V okviru športnih aktivnosti otroci osvajajo naslednje vešcine:
- kotalkanje,
- kolesarjenje,
- hoja - izleti,
- igre z žogo,
- smučanje,
- plavanje.

Prometna vzgoja:
Otroci preko različnih aktivnosti sodelujejo v programu prometne značke:
- hoja po prometni ali neprometni cesti,
- prečkanje prehoda za pešce,
- sprehodi,
- vsakodnevno bivanje na prostem,
- rumene rutice v oddelkih od 6-7 leta starosti
- ogled lutkovne predstave ob tednu otroka.

Zaključna prireditev - slovo malih šolarjev:
Ob slovesu malih šolarjev se pripravi program praznovanja. Slovo malih šolarjev je hkrati zaključna prireditev vrtca ob koncu šolskega leta, ki je tudi javna prireditev kraja. V programu sodelujejo otroci vseh oddelkov in prikažejo del aktivnosti vrtca.

Pevski zbor:
Enota ima svoj otroški pevski zbor. Vanj so vključeni otroci v starosti od 5.-7.leta. Zbor vodi Nada Kmetec. Vaje zbora potekajo po urniku, ki ga določi zborovodja. Pevski zbor nastopa v okviru različnih dejavnosti enote.

Računalniške urice:
Otroci od 5-7 leta bodo vsak prvi teden v mesecu obiskovali računalniško ucilnico v OŠ Rače, kjer jim bo učitelj računalništva pripravil kakšno računalniško presenečenje.

Rekreacijska ura v šolski telovadnici
Tudi letos bomo z mesecem decembrom ob sredah od 18.00 - 18.45 ure pričeli izvajati uro rekreacije v šolski telovadnici pod vodstvom vzgojiteljic in pomočnice vzgojiteljice. Le-te se bodo tedensko izmenjavale. V kolikor bo število otrok preseglo število 30, bodo uro rekreacije vodile tri delavke vrtca.

Dnevi odprtih vrat vrtca
Za vse otroke kraja Rače starih nad 3. leta bomo v tem šolskem letu uvedli DNEVE ODPRTIH VRAT - poskusno v mesecu novembru. Posebej to velja za otroke, ki niso vključeni v vrtec Rače. En krat mesečno jih bomo povabili v vrtec in jih popeljali v svet pravljic.

vrtko.jpg (9120 bytes)
DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO ORGANIZIRALI

V tem programu se izvajajo programi in dejavnosti v katere so vključeni otroci po svojih interesih, željah in sposobnostih.
- nemški tečaj - OŠ Rače
- plesni tečaj - PINGI,
- plavalni tečaj - PRISTAN,
- sankanje,
- drsalni tečaj - Dvorana Tabor,
- vrtec v naravi - pajkov dom na Pohorju,
- obisk lutkovne predstave - lutkovno gledališče
- vrtec se odpre - ura pravljic za otroke kraja


Aktivnosti za izvedbo dodatnih programov potekajo preko zunanjih sodelavcev in jih starši sami financirajo.

SODELOVANJE S STARŠI

Skupni roditeljski sestanki: 1x - 3x letno.

Prvi roditeljski sestanek se sklice v mesecu juniju za starše otrok novincev. Starši se seznanijo z organizacijo in delom v VVZ. Dnevni red skupnih roditeljskih sestankov zajema tudi obravnavo tekoče problematike enote, razna predavanja, okrogle mize.

Roditeljski sestanki po oddelkih:

Sklicujejo se 3 x letno, po potrebi še dodatni. Načrtujejo jih vzgojiteljice v oddelku. Posredujejo se predavanja, aktualne teme in problematika skupine.

Individualni pogovori s starši:

Potekajo 1 x mesečno v oddelku - prvi četrtek v mesecu ob 17.uri. Primeren dan dolocijo vzgojiteljice v dogovoru s starši. Vsebina pogovorov:

* usklajevanje individualnih posebnosti otrok,
* pomoč staršem v vzgoji otroka,
* individualno spremljanje otrokovega razvoja.

Starši se aktivno vključujejo:
- v vzgojno in izobraževalno delo,
- v različne delavnice za starše,
- v organizacijo in izvedbo izletov, piknikov, skupnih srečanj staršev v oddelku, v enoti,
- pri izvajanju različnih prireditev v vrtcu.

Na govorilnih urah se lahko starši pozanimajo o razvoju in napredovanju otrok.

 

vrtko.jpg (9120 bytes)

Z IGRO SE OTROK RAZVIJA

IN CVETE, KAKOR SE

CVETJE RAZVIJA IZ POPJA:

VESELJE JE DUŠA SLEHERNEGA

POČUTJA V TEM ČASU.

(Frobel)

 

POSLOVNI ČAS VRTCA JE OD 5.30 DO 16.00.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)