osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

ŠOLSKI RED

V šoli prebijejo učenci veliko časa. Da bi bilo življenje v njej čimbolj prijetno, je potrebno za to tudi nekaj storiti in se držati določenih pravil:

 

PRAVILA O HIŠNEM REDU V ŠOLSKEM POSLOPJU IN OKOLICI ŠOLE

S temi pravili želimo vzpostaviti red v šolski zgradbi in okolici šole. Hišni red določa način obnašanja pri pouku in v času odmorov, določa urnik rednega pouka, dodatnega in dopolnilnega pouka ter podaljšanega bivanja.

 1.     Prihajanje učencev v šolo

Učenci vstopajo v šolo od 7.30 do 8. ure. Izjema so le učenci prvih razredov, ki bodo prihajali k jutranjemu varstvu. V garderobah se preobujejo v šolske copate in slečejo vrhnja oblačila. Po stopnicah hodijo po desni strani. Na hodnikih ni dovoljeno kričanje in prerivanje.

Po zadnji šolski uri se učenci v garderobi preobujejo in zapustijo šolo.

Učenci, ki se v šolo pripeljejo z avtobusom, počakajo na začetek pouka v šolski knjižnici. Tudi po končanem pouku počakajo na avtobus v knjižnici.

 2. Pouk

Pouk se prične ob 8.15. Ob zvonjenju morajo biti vsi učenci v razredih. V času pouka je vhod v šolsko poslopje, ki je namenjen učencem, zaklenjen. Za morebitni izhod učencev v spremstvu učitelja odkleneta vhodna vrata varnostnik ali dežurni učenec. Učenci, ki imajo prosto uro, se pripravljajo na pouk v šolski knjižnici ali jedilnici, postopanje po hodnikih v času pouka ni dovoljeno.

In kako se vedemo v naših učilnicah v času pouka?

-           ni dovoljeno uporabljati mobitelov, walkmanov in drugih elektonskih naprav;

-           ne obmetavamo se s papirčki;

-           ne prežvekujemo žvečilk;

-           ne dajemo neumestnih pripomb;

-           se ne obnašamo vulgarno;

-           ne zamujamo k pouku;

-           ne motimo pouka;

-           ne uničujemo šolskega inventarja;

-           upoštevamo navodila učiteljev;

-           pri pouku sodelujemo;

-           redno prinašamo šolske potrebščine in športno opremo;

-           do sošolcev se vedemo prijateljsko in vzorno;

-           učilnico zapustimo šele po zvonjenju .

3. Pravila lepega obnašanja v jedilnici

Odmor za malico traja 15 minut. Učenci razredne stopnje malicajo v učilnicah ob s prtički pogrnjenih mizah. Učenci predmetne stopnje  malicajo v jedilnici:

-           v jedilnici mirno pojemo malico (in kosilo),

-           ne razgrajamo in se ne prerivamo,

-           preden si postrežemo s hrano, si umijemo roke,

-           vzamemo toliko hrane, kolikor jo bomo lahko pojedli,

-           s hrano ravnamo spoštljivo,

-           pri hranjenju po potrebi uporabljamo jedilni pribor,

-           s polnimi usti ne govorimo,

-           ostanke hrane pospravimo v za to pripravljene posode,

-           zapustimo čisto mizo,

-           pripravljene napitke popijemo le v jedilnici,

-           do kuharic pri razdelilnem pultu se lepo vedemo .

 4. Odmori

V času 15 minutnih odmorov se učenci, ki takrat ne malicajo, lahko sprostijo v enem izmed zanimivih kotičkov ali v šolski telovadnici.

Krajši odmori so namenjeni pripravi na pouk ali obisku knjižnice.

 5. Naloge rediteljev

Vsak teden sta reditelja dva učenca iz oddelka. Njuno delo je:

-           javljati učiteljem odsotnost učencev od pouka,

-           po vsaki končani uri očistiti tablo, pripraviti in pregledati učilnico,

-           prinašati malico in odnašati ostanke malice v kuhinjo.

 6. Naloge dežurnih učencev

1.   Dežurstvo se prične ob 7.30 in konča ob 13.40.

2.   Dežurni učenec vpiše v zvezek dežurstev vse obiskovalce šole in jih pospremi do obiskane osebe. Zvezek mora biti urejen in čist.

3.   V prostem času prepiše učno snov.

4.   Dežurni učenec, ki piše pisni preizkus, si poišče za ta čas zamenjavo v vzporednem oddelku. Za vsako zamenjavo se mora dogovoriti z učiteljem ali z razrednikom.

5.   Dežurni učenec med opravljanjem dežurstva ne sme poslušati radia ali uporabljati mobilnega telefona. Svoje dolžnosti mora opravljati tudi v odmorih.

6.  Sodeluje pri razdeljevanju malic:

8.45   - 1.,2.,3. in 4. razred

9.45   - zbornica

11.00 - odnese posodo za malico iz zbornice.

7.  Po potrebi pomaga delavcem šole pri razdeljevanju obvestil.

8.   Po vsakem odmoru pregleda hodnike in sanitarne prostore, pogasi prižgane luči,    pobere odpadke, uredi garderobne prostore.

9.  O morebitnih opaženih okvarah in nenadnih spremembah v šolskih prostorih in na dvorišču takoj obvesti varnostnika, hišnika, dežurnega učitelja ali vodstvo šole.

10.V primeru upravičene odsotnosti učenca, določenega za dežurstvo, prevzame naloge dežurnega učenec, ki je naslednji v seznamu učencev.

11.V primeru, da dežurni učenec svojih nalog ne opravlja vestno, ga lahko razrednik ali  ravnatelj zamenja z naslednjim učencem oz. izgubi pravico do dežurstva.

 

Pri oblikovanju Pravil o hišnem redu so sodelovali učenci in učitelji. Pravilnik je bil potrjen na oddelčnih roditeljskih sestankih marca 2001. Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali in dosledno upoštevali.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)