osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

O B V E S T I L A

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

POUK IN UČNI PROGRAMI POPRAVNI IZPITI

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

POUK RAČUNALNIŠTVA RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

POUK UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI RAZREDNIŠTVO, ČASOVNI RAZPORED GOVORILNIH UR

PODALJŠANO BIVANJE ŠOLSKA PREHRANA

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKI ZVONEC AVTOBUSNI PREVOZ

ŠOLSKO LETO ŠOLSKA KNJIŽNICA

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI VABILO

DRUGI PROSTI DNEVI

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letošnje šolsko leto je prvič prestopilo šolski prag 65 prvošolčkov. 32 učencev bo obiskovalo devetletko, ki jo letos uvajamo in 33 učencev kot zadnja generacija osemletke.
V našo šolo je letos vključenih 315 učencev, 163 na razrednj stopnji in 152 na predmetni stopnji. Razdeljeni so v 17 rednih oddelkov in v 3 oddelke podaljšanega bivanja. Z učenci dela 29 pedagoških delavcev in dve strokovni delavki.

Povečaj sliko

Učencem je v letošnjem letu po dograditvi šolskega poslopja na voljo deset matičnih učilnic in specializirane učilnice za GV, MA, FI, NE, ZG-ZE, SL, KE-BI, LV in računalništvo. Pridobili smo tudi veliko in moderno knjižnjico, razstavne prostore, oder in avlo z garderobnimi omarami. Zunaj je dvoje asfaltiranih igrišč in osnovne atletske naprave.

POUK IN UČNI PROGRAMI

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo tromesečjem. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Na naši šoli poteka že dvanajsto leto in je namenjen učencem od 3. do 8. razreda. Učenci, ki obiskujejo ure drugega tujega jezika, bodo osvojili znanje za normalno delo v srednji šoli. Predmet poučuje ga. Ksenija Pečnik, učiteljica slov. in angl. jezika. Pouk poteka po predpisanih programih CHATTERBOX in PROJECT ENGLISH.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Pouk računalništva bo vodil Rolando Lašič, univ. dipl. inž. računalništva in informatike. Dejavnost je namenjena učencem od 1.do 8.razreda. Učenci pa imajo tudi izven urnika možnost dela na računalnikih.

Dejavnosti:

 • 1-2 razred: računalnik in igra
 • 3-4 razred: spoznajmo operacijski sistem Window9x
 • 5-6 razred: urejanje besedila,...
 • 7-8 razred: Internet (brskanje, postavitev strani, irc, ...)

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Vodi jo socialna delavka Marija Gorjup. V letošnjem šolskem letu bo tudi ona pričela delati v novih prostorih v drugem nadstropju šole, ki ji bodo omogočali nemoteno delo z učenci in s starši. Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Pomaga učencem, ki imajo težave pri učenju ter organizira pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami. Skrbi za nemoten vpis osmošolcev v srednje in poklicne šole, ureja štipendije za nadarjene, sodeluje pri razrednih urah in konferencah učiteljskega zbora.

POUK UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavec g. Javernik dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek.

Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že 4. leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni.

Učence vključujemo po potrebi.


PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje  za učence od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 4 oddelke podaljšanega bivanja: dva oddelka za učence prvih razredov, oddelek za učence drugih razredov in združeni oddelek za učence tretjih in četrtih razredov. Za učence prvih razredov devetletne osnovne šole bomo  od 6.30 do 8. ure izvajali  jutranje varstvo.

V podaljšanem bivanju so učenci lahko od konca pouka do 15.30. V tem času imajo kosilo, športne, ustvarjalne in druge sprostitvene dejavnost, tisti pa, ki ostanejo v podaljšanem bivanju do 15.30,  napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev.     


INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci imajo možnost obiskovati naslednje interesne dejavnosti:

 

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2001/2002

 

PODROČJE

DEJAVNOST

MENTOR

JEZIKOVNO UMETNOSTNO PODROČJE

1. Otroški pevski zbor M. Kosmačin
2. Glasbeni krožek M. Kosmačin
3.Kreativno pisanje J. Pučko
4. Dramski krožek M. Pristovnik
5. Folklora B. Hecl,
T. Gorjup
6. Pravljični krožek B. Voga
7. Literarno novinarski krožek K. Pečnik
8. Video krožek - PS R. Lašič
9. Likovni krožek A. Kosem
10. Šolski radio M. Pristovnik
11. Lutkovni krožek M.Breznik
12. Krožek nemskega jezika S. Ozmec
DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE 13. Prometni krožek - RS M. Bernard
14. Prometni krožek - PS M. Zavernik
15. Zgodovinski krožek T. Tramšek
16. Logika + matematika R. Šabeder
17. Logika + matematika I. Fingušt
18. Vesela šola S. Ozmec
Z. Puhar
19. Računalniški krožek R. Lašič
20. Naravoslovni krožek D. Pernek
21. Cici vesela šola S. Ozmec
PROIZVODNO TEHNIČNO PODROČJE 22. Tehnični krožek M. Brodnjak
23. Cvetličarski krožek K. Milec
24. Foto krožek A. Kosem
ŠPORTNO PODROČJE 25. Splošna športna telovadba Č. Gojkovič
26. Atletika (deklice) J. Trantura
27. Rokomet B. Šalamun
28. Atletika B. Windisch
29. Odbojka J. Trantura
30. Streljanje B. Windisch

ŠOLSKI ZVONEC

Redni pouk se prične ob 8.15 in traja do 13.35. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku ali pred poukom s pričetkom ob 7.30 uri.

 

predura

07.30 - 08.10

08.10 - 08.15

odmor
1. ura

08.15 - 09.00

09.00 - 09.15

odmor
2. ura

09.15 - 10.00

10.00 - 10.15

odmor
3. ura

10.15 - 11.00

11.00 - 11.05

odmor
4. ura

11.05 - 11.50

11.50 - 11.55

odmor

5. ura

11.55 - 12.40

12.40 - 12.50

odmor

6. ura

12.50 - 13.35


ŠOLSKO LETO

Šolsko leto 2001/2002 se prične v ponedeljek, 3. septembra 2001, ob 8.15 uri zjutraj, za prvošolčke pa istega dne ob 10. uri. Osmošolci zaključijo šolsko leto 14. junija 2001, ostali učenci pa 21. junija 2002.

 

TRIMESTER TRAJANJE KONFERENCE
Prvi od 3. septembra do 21. decembra 19. decembra
Drugi od 3. januarja do 29. marca 27. marca
Tretji od 2. aprila do 14. junija 8. r. do 21. junija ostali 12. junija

19. junija


PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

 • JESENSKE POČITNICE: OD 29.10 DO VKLJUČNO 4.11.2001
 • NOVOLETNE POČITNICE: OD 24.12. DO VKLJUČNO 2.1.2002
 • ZIMSKE POČITNICE: OD 18.2. DO VKLJUČNO 24.2.2002
 • PRVOMAJSKE POČITNICE: OD 27.4. DO VKLJUČNO 5.5.2002
 • DAN ŠOLE: 7.9.2001

DRUGI PROSTI DNEVI

 • 24.12.2001 - ponedeljek - pouka prosto (nadomeščanje 5.1.2002)
 • 8.04.2002 - VELIKONOČNI PONEDELJEK
 • 08.02.2002 - PREŠERNOV DAN (slovenski kulturni praznik)
 • 3.5.2002 - petek - pouka prosto (nadomeščanje 13. april 2002)

DAN ODPRTIH VRAT

Je osrednja priložnost za sodelovanje šole s starši in krajem in bo v drugi polovici šolskega leta.


PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

Poskusno preverjanje znanja iz slovenskega jezika in matematike bo 1. in 2. februarja 2002. Redni rok za preverjanje znanja bo 23. in 24. maja 2002, naknadni pa 6. in 7. junija 2002.


POPRAVNI IZPITI

Popravni izpiti bodo v času od 26. - 30. junija 2002 in od 21. do 31. avgusta 2002. Razpored bo objavljen po tretji ocenjevalni konferenci za 8. razred.


ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

 • KULTURNI DNEVI:
 • 6. oktober 2001: svečana otvoritev prenovljene in dograjene šole
 • Novoletno praznovanje
 • 7. februar 2002: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
 • 16. februar 2002: pustovanje
 • ogled gledališke predstave
 • NARAVOSLOVNI DNEVI:
 • obisk Muzeja novejše zgodovine v Lj. i kulturnih znamenitosti Lj. za 8. r.
 • spoznavanje srednjeveškega mesta Maribor in ogled akvarija,
 • obisk živalskega vrta v Ljubljani (RS).
 • ŠPORTNI DNEVI:
 • atletika, (september)
 • pohodništvo, (oktober)
 • smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes, (januar)
 • planinski izlet, (maj)
 • športne in razvedrilne igre, (junij)
 • DRUŽBENO POTREBNO DELO - DELOVNE AKCIJE:
 • urejanje šolske okolice, šolskih prostorov,
 • urejanje in očiščenje kraja,
 • zbiranje sekundarnih surovin,
 • Dan zemlje.

Tečaj prve pomoči - 30 ur za učence 7. razredov (polovica ur bo opravljena v šoli v naravi, preostali del pa v šoli).

Tečaj obrambe in zaščite - 10 ur za učence 8. razredov.

Kolesarski tečaj za učence 3. razredov.

Plavalni tečaj za učence 4. razredov.

 • GLASBENA DEJAVNOST:

Na šoli sta dva pevska zbora: otroški in mladinski mešani pevski zbor. Oba vodi učiteljica glasbene vzgoje Mojca Kosmačin. V začetku meseca aprila bo mladinski pevski zbor na intenzivnih tridnevnih opevalnih vajah v počitniškem domu Zarja na Pohorju. Zbora bosta sodelovala na reviji pevskih zborov v Mariboru.

 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE:

Načrtujemo jih v mesecu juniju leta 2002 za učence od 1. do 7. razreda. Učenci 8. razreda bodo odšli na zaključno ekskurzijo v septembru 2001.

 • ŠOLA V NARAVI

Je najzahtevnejša oblika razširjenega programa. Letos bomo organizirali šolo v naravi za učence 1. razreda devetletke pri Treh kraljih na Pohorju, za učence 3. in 4. razredov pa bodo potekale vsebine šole v naravi po utečenih programih.


RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI (predvideni so štirje)

 • 11. september 2001 = skupni roditeljski sestanek
 • 11. december 2001 = razredni roditeljski sestanki
 • 12. februar 2002 = razredni roditeljski sestanki
 • 7. maj 2002 = razredni roditeljski sestanki

SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

 • 09.10.2001 ob 18. uri
 • 13.11.2001 ob 17. uri
 • 15.01.2002 ob 17. uri
 • 12.03.2002 ob 17. uri
 • 09.04.2002 ob 17. uri
 • 04.06.2002 ob 17. uri

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času, urnik govorilnih ur je napisan pri predstavitvi učiteljev, ki poučujejo na šoli. Starše vabimo, da redno obiskujejo govorilne ure, saj bodo le tako pripomogli k napredku svojega otroka in k hitremu ukrepanju ob morebitnih težavah.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.


RAZREDNIŠTVO,  RAZPORED GOVORILNIH UR

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Govorilne ure
1. A Kristina Milec sreda: 7.30-8.15
1. A Alenka Planinšek vsak dan ob odhodu otrok iz OPB
1. B Karmen Jelčič torek: 7.30-8.00
1. B Nina Kočan vsak dan ob odhodu otrok iz OPB
1. C Brigita Voga petek: 11.30-12.00
1. D Anita Vogrin petek: 11.30-12.00
2. Silvana Kokol sreda: 7.30-8.00
3. A Marjeta Breznik četrtek: 10.15-11.00
3. B Mira Bernard torek: 10.15-11.00
4. A Slavica Hecl sreda: 8.15-9.00
4. B Janja Pučko sreda: 10.15-11.00

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred Predmet Razrednik Govorilne ure
5. A GV Mojca Kosmačin petek: 8.15-9.00
5. B ZG, GO, ED Marija Zavernik petek: 8.15-9.00
6. A SL Marjana Falež torek: 10.15-11.00
6. B MA, FI Romana Šabeder torek: 11.05-15.50
7. A BI, KE Darja Pernek ponedeljek: 10.00-10.45
7. B SL, AN Ksenija Pečnik sreda: 9.15-10.00
8. A ŠV Jelka Trantura petek: 9.15-10.00
8. B MA Ivanka Fingušt četrtek:8.15-9.00
 

OSTALI UČITELJI

Predmet Učitelj Govorilne ure
NE Sabina Ozmec sreda: 8.15-9.00
ŠV, OPB2 Črt Gojkovič petek: 10.15-11.00
ZG, ZE Tanja Tramšek torek: 10.15-11.00
THV, OPB2 Marija Brodnjak torek: 10.15-11.00
SN, OPB2 Zdenka Puhar torek: 10.15-11.00
NE, OPB2 Maja Gosak četrtek: 9.15-10.00
OPB1 Metka Amon Beber sreda: 11.00-11.45
OPB3 Irena Rošer petek: 10.00-11.45
LV, JUTRANJE VARSTVO Alenka Kosem torek: 9.15-10.00
RAČUNALNIŠTVO Rolando Lašič petek: 8.15-9.00

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem nudimo malico in kosilo. Šola je vključena v projekt zdravih šol. Več pozornosti bomo posvetili zdravi prehrani, medsebojnim odnosom in zdravstvenemu varstvu otrok.

Cena malice: 140,00 SIT

Cena kosila: 1.-4. razred: 340,00 SIT

5.-8.razred: 405,00 SIT

Prispevek za OPB: 400,00 SIT

Malica in kosilo se odštevata, če otrok manjka več kot tri dni, če starši o odsotnosti otroka obvestijo šolo.


ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsi učenci 1., 3., 5. in 7. razreda bodo v tem šolskem letu sistematično zdravniško pregledani. Učenci 2., 4.,6. in 8. razreda pa kontrolno po izbiri zdravnika. Preglede bodo opravili delavci z ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR. Prav tako bodo v šoli opravljena zakonsko obvezna zaščitna cepljenja.

Zelo pomembno je, da imajo šolarji na dan pregleda potrjeno zdravstveno izkaznico, očala in morebitne izvide, če so bili predhodno napoteni na specialistični pregled, na dan cepljenja pa morajo imeti učenci s sabo knjižico s podatki o cepljenju.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Za zobozdravstveno varstvo so po zakonu dolžni poskrbeti starši, ki otroku izberejo osebnega zobozdravnika, ki opravlja sistematske preglede otrok in po potrebi sanira zobovje.

 

V ŠOLI JE POSKRBLJENO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.


AVTOBUSNI PREVOZ

Prevoz šolskih otrok s posebnim avtobusom za potrebe učencev naše šole bo opravljal GLOBUS d.o.o. iz Miklavža, in sicer po dogovorjenih voznih redih in za dogovorjene relacije.

Za učence je organiziran brezplačen prevoz iz Zg. in Sp. Gorice-Podova-Brezula-Sp.Rače (Ptujska cesta), iz Ješence (postaje Ob železnici in Ulica bratov Turjakov)-KZ Rače (Ljubljanska cesta-gostilna Pri kostanju) do šole.

Avtobusne prevoze bomo sproti usklajevali glede na urnik in razpored interesnih dejavnosti.


ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Metka Pristovnik

 

Pri nas v Čenčariji že pravljice zore, že pravljice zore, a vse  čenčač poje!

Vodi jo knjižničarka Metka Pristovnik. Z novim šolskim letom se knjižnica seli v nove, velike in svetle prostore in s tem pridobiva večjo prostornino za izposojo knjižničnega gradiva in za dejavnosti, ki potekajo v šolski knjižnici. Knjižnica je sodobno opremljena, izposoja, obdelava in nabava gradiva so računalniško podprte. V knjižnično bazo je vpisanih 8100 knjižnih enot, učencem in učiteljem pa je so na voljo še 38 naslovov revij in časopisov, ki jih lahko prebirajo v čitalnici, kasete in videokasete. Del knjižnice je opremljen v igralno sobo in je namenjen najmlajšim učencem za igro, prosti čas in za poslušanje pravljic.

V šolski knjižnici potekajo med letom različne dejavnosti:

 • projekt Knjigobube

 • pravljične ure in bibliopedagoške ure

 • individualna učna pomoč

 • reševanje slovenskega knjižnega kviza in mesečnih knjižnih ugank

 • knjižna in knjižnična vzgoja

 • izdaja biltena knjižnih novosti

 • tematske in priložnostne razstave

 • knjižni sejem

UČBENIŠKI SKLAD

Šolska knjižnica upravlja z učbeniškim skladom. Za učence naše šole so na voljo učbeniški kompleti, v katerih so učbeniki za učence od 1. do 8. razreda. Za izposojo učbenikov plačajo učenci obrabnino v višini 1/3 maloprodajne cene novih učbenikov. Znesek celotne obrabnine lahko plačajo tudi v večih obrokih. Upraviteljica šolskega učbeniškega sklada je knjižničarka, ki redno pregleduje vrnjene učbenike, izloči poškodovane in dotrajane, nabavlja nove in jih ovije v prozorno folijo, spremlja novosti pri izdaji učbenikov. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati zneska za obrabnino, zagotovi sredstva Ministrstvo za šolstvo v skladu z merili, ki jih določi minister.


STARŠI!

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE.

V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2001/2002, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta.

 


UČENCEM ŽELIMO PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2001/2002.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)