osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE RAČE
 

Osnovna šola Rače je javni zavod, ki združuje pod svojo streho osnovnošolski program in program predšolske vzgoje. To dejstvo upoštevamo pri načrtovanju našega nadaljnjega razvoja. V lanskem letu smo uresničili enega izmed glavnih ciljev. Z investicijo, katere nosilec je bila Občina Rače-Fram ob finančni soudeležbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, smo pridobili nekaj prepotrebnih šolskih prostorov. Prostori so opremljeni tako, da omogočajo sodobno načrtovanje in izvajanje pouka in drugega šolskega dela. Med novimi pridobitvami moram posebej omeniti veliko multimedijsko knjižnico, novo računalniško učilnico, sodobne garderobe, dodatne učilnice in nekaj skupnih prostorov med katerimi velja omeniti prostorno zbornico ter igralnico in zunanje igrišče za devetletkarje.

Drugi cilj, uspešna vključitev v projekt devetletke s prvim razredom, je bil prav tako realiziran, saj smo v šolskem letu 2001/2002 vpisali dva oddelka. Ta korak smo naredili po temeljiti strokovni pripravi.

 

Menimo, da imamo dobre osnove za nadaljnji uspešen razvoj. Pri tej trditvi se opiramo na naslednja dejstva:

  1. Šola je s svojim dosedanjim delom dokazala, da je kvalitetna vzgojnoizobraževalna ustanova.

  2. Strokovni kader se redno dodatno strokovno izobražuje, zato v svoje delo sproti vnašajo sodobne dosežke pedagoške prakse. Vsako šolsko leto posebej načrtujemo skupinsko in individualno izobraževanje strokovnih delavcev.

  3. Ustanova zelo dobro sodeluje s svojim okoljem in je ena izmed nosilcev razvoja v kraju.

  4. Življenje v šoli je takšno, da se v njej dobro počutijo učenci in učitelji.

  5. Šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še z sorodnimi zavodi.

  6. V svoji sestavi imamo tudi oddelek vrtca, tako je naše delo zaokrožena celota.

Kljub dosedanjemu dobremu delu se zavedamo, da lahko naše delo izboljšamo na vseh področjih. Od zunanjih dejavnikov bo odvisno, ali bomo imeli potrebne materialne pogoje za delo, ali bodo naši načrti naleteli na ugoden odziv v našem neposrednem okolju. Vendar bo kakovost dela na naši šoli odvisna predvsem od naše notranje organiziranosti, timskega dela, medsebojnega povezovanja posameznih subjektov, šolske kulture in ozračja, ki zrcali medsebojno sodelovanje.

Naša velika skupna naloga je motivacija učiteljev za kakovostno delo, ti pa upravičeno pričakujejo pri svojem strokovnem delu in predvsem pri uvajanju novih metod in načinov dela podporo in razumevanje. Od zadovoljnih in motiviranih učiteljev bodo imeli največ koristi učenci, ki bodo v procesu pridobivanja znanja prevzeli aktivnejšo vlogo. Takšno sodobno zasnovo pouka ter drugih šolskih dejavnosti bomo morali podpreti s sodobno učno tehnologijo in nenehno skrbjo za strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih na šoli. Naš cilj je, da moramo ustvariti razmere, v katerih bodo imeli vsi učenci optimalne možnosti za napredovanje. Ob vse večjih socialnih razlikah bo šola odločno zagovarjala program, ki ne bo dopuščal razlikovanja med učenci. Osebnostni razvoj učencev naj bo odvisen le od njihovih zmožnosti in pridobljenih delovnih navad in ne od gmotnega položaja njihovih družin.

Zadali smo si nalogo, da želimo k sodelovanju pritegniti čimveč staršev učencev. Vključiti jih želimo v aktivno sodelovanje pri razreševanju problemov v oddelčnih skupnostih, s svojimi predlogi, zamislimi in pobudami bodo lahko sooblikovali vsebino dogajanja v šoli. Preko svojih predstavnikov v svetu staršev in v svetu šole se bodo aktivno vključevali v oblikovanje politike ustanove.
Naša prihodnost temelji na skupnih vrednotah učencev, staršev in učiteljev. Zavedamo se, da za kakovostno vizijo niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje zamišljenega. Vse našteto poskušamo povezati v celostno šolsko podobo in to neprenehoma dopolnjevati, bogatiti. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k vsestranski izoblikovanosti otrok, ki so nam zaupani. Želimo jim pripraviti trdne temelje v njihovem nadaljnjem izobraževanju ali poklicnem usposabljanju.

Važno nalogo namenjamo računalniškemu opismenjevanju . Naš namen je, da naučimo vse učence obvladovanja osnov računalništva. Ob tem pa v pouk uvajamo sodobno učno tehnologijo in sodobne didaktične sisteme.Vse več učiteljev se odloča za medpredmetno sodelovanje, projektno delo, raziskovalne naloge in organizacijo šole v naravi. Na ta način se v učencih uspešno razvijajo vseživljenska znanja.

Naš namen je, da v prihodnje ponudimo učencem še več nadstandardnih programov. Poleg že uveljavljenih tečajnih oblik poučevanja tujih jezikov in številnih interesnih dejavnosti, bomo v letošnjem šolskem letu prvič gostili oddelek Srednje glasbene in baletne šole. V šolske prostore bi radi privedli prostovoljno delo, ki je že uveljavljena oblika dela v državah z razvitimi šolskimi sistemi. Zato nameravamo k sodelovanju pritegniti razne organizacije v naši občini in nekatere šole.

Za svojo izjavo o viziji smo si izbrali naslednje misli:


SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN
NAČRTUJEMO PRIHODNOST.

 

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)