osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

 

 

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

Š O L S K I   K A Ž I P O T

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI IZBIRNI PREDMETI

ŠOLSKI OKOLIŠ, POUK IN UČNI PROGRAMI PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA POPRAVNI IZPITI

POUK RAČUNALNIŠTVA ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

POUK UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

PODALJŠANO BIVANJE RAZREDNIŠTVO, ČASOVNI RAZPORED GOVORILNIH UR

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKA PREHRANA

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKI ZVONEC ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKO LETO AVTOBUSNI PREVOZ

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI ŠOLSKA KNJIŽNICA

DRUGI PROSTI DNEVI VABILO

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letošnje šolsko leto je prestopilo šolski prag 44 prvošolčkov. v šolo je letos vključenih 320 učencev, 160 v devetletki in 160 v osemletki.

delico.jpg (4560 bytes)

Imamo 11 specialnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko in malo telovadnico ter računalniško učilnico. Imamo 17 rednih oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja.
Oddelki razredne stopnje so v učilnicah l. nadstropja starejšega dela šole in nadzidka ter v mansardi, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. Nekatere šolske prostore oddajamo v najem pogodbeno za izvajanje raznih tečajev in izobraževanj, šolska telovadnica pa je z vadbo zasedena dnevno do 14 ur. V šolskimi telovadnici vadijo vsakodnevno v popoldanskem času, razen soboto in nedeljo športna društva in rekreativne skupine. Večino prostih terminov zasedejo vadbene skupine Športnega društva Rače. Vadijo lahko v popoldanskem in večernem času po dogovorjenem urniku. Za vsako šolsko leto sestavimo urnik vadbe in se dogovorimo za red v šolski telovadnici. Skupine (vodja ali njegov namestnik) morajo vsakokrat s podpisom potrditi vadbo in vpisati morebitne pripombe na list prisotnosti.

ŠOLSKI OKOLIŠ, POUK IN UČNI PROGRAMI

Naš šolski okoliš je opredeljen v aktu o ustanovitvi šole. Zajema področje naselij Rač, Brezule, Podove, Zg. Gorice, Sp. Gorice in del zaselka Ješenca. Meja med šolskima okolišema OŠ Fram in OŠ Rače v naselju Ješenca poteka poteka po meji prostorskih enot 15 in 16. Našo šolo pa že nekaj desetletij obiskujejo otroci iz Hotinje vasi, natančneje z Račke ceste in Ceste na Agrarno. To področje spada v sosednjo občino Hoče-Slivnica. V uredbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je zapisano, da mora biti prvi vpis narejen na matični šoli šolskega okoliša in šele nato ( v štirinajstih dneh) lahko starši prepišejo otroka na izbrano šolo, če se le ta s tem strinja. Zato pričakujemo, da bodo starši iz Hotinje vasi imeli v prihodnjih letih probleme pri vpisovanju otrok v našo šolo.

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo tromesečjem. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.


IZBIRNI PREDMETI

1.    Angleščina
2.    Šport za sprostitev
3.    Izbrani šport – nogomet
4.    Računalništvo: Urejanje besedil
5.    Likovno snovanje 1
6.    Astronomija: Sonce, luna, zemlja

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Na naši šoli poteka fakultativni pouk angleščine že šestnajsto leto. K pouku angleščine se učenci prijavijo prostovoljno. Pouk poteka pred ali po rednem pouku; za učence 3.in 4.razredov enkrat tedensko, za učence 5., 7. in 8. razreda pa dvakrat tedensko. Vseh prijavljenih učencev je trenutno nad sto. Dejavnost financira Občina Rače-Fram iz t.i. nadstandardnega programa, zato je za učence brezplačna. Pouk angleščine se izvaja po potrjenih učnih načrtih in učnih gradivih My sails in Project.

Učenci naše šole se po končani osemletki lahko vpisujejo v srednje šole tudi na smeri, kjer je angleščina prvi tuji jezik. Znanje učencev se ocenjuje z ocenami od 1 do 5. Ocene se vpisujejo v vse uradne dokumente, razen če starši tega ne želijo. Ocene ne vplivajo na končni učni uspeh učenca. Pouk vodi predmetna učiteljica slovenskega in angleškega jezika Ksenija Pečnik.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Moderna informacijska in računalniška tehnologija sta vse pomembnejša elementa razvoja sodobne družbe. Pomembna sta znanje in sodobna tehnologija, s katerima stopamo v novo tehnološko obdobje, v informacijsko družbo.
Računalnik je značilnost dobe v kateri živimo. Prav zato je pomembno, da že otroci v osnovni šoli osvajajo osnovna znanja iz tega področja. Računalnik sam po sebi ne naredi ničesar. Če hočemo delati z računalnikom koristna opravila moramo poznati odgovore na tale vprašanja:
•    Kaj je in kaj zmore sodobna informacijska tehnologija?
•    Kaj je računalnik?
•    Kako je sestavljen in princip delovanja?
•    Kaj zmore, česa ne?
•    Kako ga koristno uporabiti?
•    Itd…

Tudi to šolsko leto (2003/2004), bo poudarek v uporabi računalnikov in ustreznih programov pri izvajanju učno-vzgojnega procesa. Poskušali bomo izvesti čim več ur tedenskega pouka ob računalniku.

Za učence bodo organizirane ure računalništva:
 • 2 uri nižja stopnja RAČUNALNIK IN IGRA
 • 1 ura 5 razred (priprava za izbirne predmete računalništva v 7., 8. in 9. razredu)
  OSNOVE OPERACIJSKEGA SISTEMA WINDOWS 98
 • 1 ura (7,8 razred) OSNOVE INTERNETA, IRC, POSTAVITEV SVOJE STRANI,…

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti:
 • dejavnosti pomoči
 • razvojno preventivnih dejavnosti
 • dejavnost načrtovanja in spremljanja

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč.


Področje učenja in poučevanja

- koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami od 1.-9.razreda
- individualno svetovanje učencem z UT,
- spremljanje in pomoč učencem, ki so napredovali z negativno ali pa končujejo osnovnošolsko obveznost v nižjem razredu,
- posvetovalno delo z učitelji učencev, ki imajo UT,
- koordinacija pri izdelavi individualnega programa,
- individualno svetovanje staršem,
- individualno svetovanje staršem ob integraciji,
- sodelovanje pri integraciji gluhih, dolgotrajno bolnih,
- sodelovanje pri integraciji otrok z motnjami v razvoju, motnjami vedenja in osebnosti
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki nudijo pomoč, (vodstvo, učitelji, ŠSS, CSD, Pedopsihiatrije, SC, ZZZ, srednje šole, DKG, ZSŠ, Klinični center – bolnišnična šola, Zavodom za šolstvo OE Maribor,
- sodelovanje na timskih sestankih,
- izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje svetovalnega dela.

Področje šolske kulture, vzgoje, klime, red

- pomoč učencem s težavami v vedenju, disciplini,
- pomoč učencem, ki imajo težave s spremljanjem hišnega reda,
- posvetovalni razgovori z učitelji - Kako delati z otrokom, ki ima težave?
- svetovanje staršem glede ravnanja z otrokom, ki ima kakršnekoli težave,
- posvetovalni timski razgovori,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Področje - šolanje

- pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje,
- individualna pomoč učencem, ki zaključujejo osnovno šolo in so neuspešni,
- načrtovanje, koordinaciija in izvedba vpisa v OŠ,
- normalizacija, oblikovanje odddelkov 1.razredov s sodelovanjem učiteljic, vzgojiteljic in vodstvom šole,
- opazovanje otroka pri prilagajanju na šolsko delo,
- svetovanje staršem v primeru odložitve všolanja,
- svetovanje, kako otroku pomagati - prilagoditvene težave, starševske bojazni, strahovi,
- razgovori s starši, katerih otroci bodo ponavljali,
- sodelovanje pri oblikovanju LDN,
- informiranje vodstva o posebnostih vpisanih otrok,
- priprave informacij ob vpisu v OŠ,
- sodelovanje z VVO, upravno enoto, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Ministrstvom za šolstvo in šport, Pedopsihiatrijo, s Centrom za sluh in govor.

Področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja

- individualno svetovanje učencem, ki imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
- individualno svetovanje staršem,
- organizacija predavanj staršem,
- načrtovanje, organizacija predavanj za starše,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami,
- sodelovanje v timu za izvedbo projekta Z gibanjem do zdravja

Področje socialno ekonomskih stisk

- urejanje regresirane in brezplačne malice, učbenikov iz učbeniškega sklada,
- urejanje regresiranega zdravstvenega letovanja,
- urejanje regresiranega letovanja preko Zveze prijateljev mladine Maribor,
- prepoznavanje družinskih, materialnih in socialnih razmer,
- seznanjanje z možnostmi pomoči (učitelj, starši)
- iskanje predlogov, možnosti pomoči,
- individualno svetovanje staršem pri urejanju pomoči (denarni dodatek, preživnina…)
- sodelovanje z zunanjimi institucijami - CSD, MŠŠ, Občina Rače-Fram, Karitas, RK Maribor, RK Rače, ZZZ, ZD Maribor, ZPM.

Področje - poklicana orientacija

- seznanjanje učencev z izobraževalnimi sistemi v SLO
- predstavitev šolskega sistema,
- namen anketiranja in anketiranje v 8.razredih osemletne šole
- predstavitev rokovnika za vpis v srednjo šolo,
- vpis v srednje šole,
- individualno in skupinsko svetovanje,
- pomoč pri preusmerjanju vpisanih
- pogovor z evidentiranimi nadarjenimi (dvig motivacije in zavedanje lastnih zmožnostih),
- organizacija dveh predavanj za starše 7.in 8.razredov,
- timski posveti - delavec - ZZZ - razredniki - SŠS - želje in cilji osnovnošolca,
- pomoč učiteljem, ki poučujejo učence, ki se nameravajo vpisati v nižjo poklicno šolo,
- individualno poklicno svetovanje za starše,
- koordinacija z RZZZ,
- sodelovanje s srednjimi šolami, zdravstvenim domom,
- vnašanje podatkov o učencih v računalnik,
- dopisi - srednje šole, zdravstveni dom
- analiza predvpisa.


POUK UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavec g. Javernik dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek.

Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že 7. leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni.

Učence vključujemo po potrebi.


PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira 4 oddelke podaljšanega bivanja učencev od 1.- 4. razreda. Delo je razdeljeno v:

 • rekreativni odmor (15 - 20 minut)

 • samostojno učenje (30 - 45 minut)

 • priprava na kosilo (5 - 10 minut)

 • kosilo (20 - 30 minut)

 • usmerjeni prosti čas ali interesne dejavnosti (45 - 60 minut)

 • samostojno učenje (30 - 45 minut)


1. OPB in 2. OPB– Alenka PLANINŠEK, Mateja FREŠER, Martina KOVAČ,
3. OPB – Alenka KOSEM, Zdenka PUHAR, Marija BRODNJAK, Marija ZAVERNIK,
4. OPB - Irena ROŠER,

ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA

1. OPB: 11,50 - 15,45
2. OPB: 11,50 - 15,45
3. OPB: 11,50 - 15,45
4. OPB: 11,50 - 15,45


INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci imajo možnost obiskovati naslednje interesne dejavnosti:

 

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2003/2004

 

PODROČJE

DEJAVNOST

MENTOR

JEZIKOVNO UMETNOSTNO PODROČJE

1. Otroški pevski zbor M. Kosmačin
2. Mladinski pevski zbor M. Kosmačin
3. Dramski krožek M. Pristovnik, M.Falež
4. Folklora A. Vogrin
5. Pravljični krožek B. Voga
6. Novinarski krožek K. Pečnik
7. Likovni krožek A. Kosem
8. Šolski radio M. Pristovnik
9. Lutkovni krožek M.Breznik
DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE 10. Humanitarni krožek M. Gorjup
11. Prometni krožek - PS M. Zavernik
12. Zgodovinski krožek T. Tramšek
13. Vesela šola S. Ozmec
Z. Puhar
14. Cici vesela šola S. Ozmec
NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE 15. Ekokrožek Z. Puhar
16. Logika + matematika R. Šabeder
17. Logika + matematika I. Fingušt
18. Računalniški krožek R. Lašič
19. Naravos. kemijski krožek D. Pernek
PROIZVODNO TEHNIČNO PODROČJE 20. Igre za sprostitev - joga M. Bernard
21. Cvetličarski krožek K. Milec
22. Foto krožek A. Kosem
ŠPORTNO PODROČJE 23. Priprava na tekmovanje J. Trantura,
B. Krempl
24. Šahovski krožek zunanji sodelavec
25. Atletika (deklice) J. Trantura
26. Plesni krožek P. Pipenbaher
27. Atletika (dečki) B. Krempl
28. Odbojka zunanji sodelavec
29. Streljanje B. Windisch
30. Planinski krožek T. Tramšek

ŠOLSKI ZVONEC

Redni pouk se prične ob 8.15 in traja do 13.35. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku ali pred poukom s pričetkom ob 7.30 uri.

 

predura

07.30 - 08.10

08.10 - 08.15

odmor 5. minut
1. ura

08.15 - 09.00

09.00 - 09.15

odmor 15. minut
2. ura

09.15 - 10.00

10.00 - 10.15

odmor 15. minut
3. ura

10.15 - 11.00

11.00 - 11.05

odmor 5. minut
4. ura

11.05 - 11.50

11.50 - 11.55

odmor 5. minut

5. ura

11.55 - 12.40

12.40 - 12.55

odmor 15. minut

6. ura

12.55 - 13.40

13.40 - 13.45

odmor 5. minut

7. ura

13.45 - 14.30


ŠOLSKO LETO

Šolsko leto 2003/2004 se prične v ponedeljek, 1. septembra 2003, ob 8.15 uri zjutraj, za prvošolčke pa istega dne ob 10. uri. Osmošolci zaključijo šolsko leto v torek, 15. junija 2004, ostali učenci pa v četrtek, 24. junija 2004.

 

TRIMESTER TRAJANJE KONFERENCE
Prvi od 1. septembra do 28. novembra 26. november
Drugi od 1. decembra do 10. marca 8. marec
Tretji od 11. marca do 15. junija 8. r.

do 24. junija ostali

10. junij

21. junij


PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

 • jesenske počitnice: od 27.10. do vključno 02.11.2003
 • novoletne počitnice: od 25.12. do vključno 04.01.2004
 • zimske počitnice: od 16.02. do vključno 22.02.2004
 • prvomajske počitnice: od 27.04. do vključno 02.05.2004
 • letne počitnice: od 25.06. do vključno 31.08.2004

DRUGI PROSTI DNEVI

 • 20.09.2003 - pouk – delovna sobota (nadomeščanje 26.aprila)
 • 12.04.2003 - velikonočni ponedeljek
 • 23.04.2004 - petek (nadomeščeno 3. aprila 2004 (čistilna akcija))
 • 26.04.2004 - pouka prost dan (nadomeščanje 20.9.2003)

DAN ODPRTIH VRAT

Je osrednja priložnost za sodelovanje šole s starši in krajem in bo v drugi polovici šolskega leta.


PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

Poskusno skupinsko preverjanje znanja: 03.in 04.februar 2004
Skupinsko preverjanje znanja - redni rok: 18.in 19.maj 2004
Skupinsko preverjanje znanja - naknadni rok: 01.in 02.junij 2004


POPRAVNI IZPITI

Popravni izpiti bodo v času od 20. - 27. junija 2003 in od 20. do 29. avgusta 2003. Razpored bo objavljen po tretji ocenjevalni konferenci za 8. razred.


ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU


KULTURNI DNEVI

V letošnjem šolskem letu so predvideni štirje kulturni dnevi.

 • Prvi kulturni dan bo 21.novembra 2003- Ustvarjalne delavnice za novoletni bazar;
 • Drugi bo v 24.decembra 2003 – Ogled gledališke predstave MUZIKAL EKSPRES
 • Tretji KD bo na pustni torek – Pustna povorka in pustna zabava v Gasilskem domu v Račah;
 • Četrti bo v mesecu juniju 2004 – Zaključna ekskurzija učencev.

ŠPORTNI DNEVI

Program športnih dni:

 • 19.09.2003 – športne igre v Športnem parku v Brezuli,
 • 16.10.2003 – planinski izlet 5.r. Planica, 6.raz. Bistriški Vintgar, 7.r. Jugova dom.
 • 21.01.2004 – zimski športni dan (Rogla, Slivnica, Maribor, Ptuj),
 • 20.04.2004 – planinski pohod (Pohorje)
 • 31.05.2004 – orientacijski pohod.

NARAVOSLOVNI DNEVI

Prvi naravoslovni dan je bil izveden v mesecu septembru v okviru mednarodne akcije GEOTRIPA, na temo spoznavanje in ohranjanje naravne dediščine, ki so ga izvedli s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Drugi naravoslovni dan PS bo v mesecu aprilu:

 • 5.r. – Voda vir življenja,
 • 7.r./9 - letke – Ogled akvarija in azila živali v Mariboru,
 • 7.r./8 - letke – Bolezni zasvojenosti (droge, alkohol),
 • 8.r. – Bolezni zasvojenosti

Tretji naravoslovni dan bo v mesecu maju:

 • 5.r. – Ogled botaničnega vrta,
 • 7.r.9-letke – Promocija celinskih voda v domačem kraju
 • 7.r.8-letke – Zdravo živeti
 • 8.r. – Proučevanje domače pokrajine

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki: (predvideni so štirje – zmeraj ob 17.uri)

1.    09.09.2003
2.    04.12.2003
3.    03.02.2004
4.    06.04.2004

Učitelji, ki so razredniki, bodo v tem šolskem letu izvedli po štiri roditeljske sestanke. Vsebina in časovna opredelitev je razvidna v letnih delovnih načrtih učiteljev. Po potrebi bodo v 8. razredih organizirali še dodatne roditeljske sestanke v zvezi s poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem učencev. Učitelji OPB bodo izvedli po dva roditeljska sestanka in prisostvovali vsem roditeljskim sestankom rednih oddelkov, iz katerih so vključeni učenci v podaljšanem bivanju. Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v mesecu juniju.


SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

Govorilne ure so planirali vsi učitelji in strokovni učitelji v svojih letnih delovnih načrtih tedensko in mesečno v dopoldanskem in popoldanskem času.
Načelno so skupne govorilne ure za vso šolo ob torkih ob 17.uri, določenih v šolskem koledarju, individualne pa, ko so učitelji prosti v dopoldanskem času.
 • 07.10.2003
 • 11.11.2003
 • 06.01.2004
 • 09.03.2004
 • 04.05.2004
 • 01.06.2004

RAZREDNIŠTVO,  RAZPORED GOVORILNIH UR

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Govorilne ure
1. A Brigita Voga, Mateja Frešer  
1. B Karmen Jelčič, Alenka Planinšek  
2. A Anita Vogrin  
2. B Silvana Kokol  
3. A Kristina Milec  
3. B Petra Pipenbaher  
3. C Mira Bernard  
3. D Marjeta Breznik  
4. A Janja Pučko  
JUTRANJE VARSTVO Alenka Kosem, Marija Kosmačin  

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred Predmet Razrednik Govorilne ure
5. A SN Zdenka Puhar  
5.B ŠV, ŠZS Jelka Trantura  
7. A/9 NE Sabina Ozmec  
7. B /9 ZG, ZEM, SD Tatjana Tramšek  
7. C/8 GV Mojca Kosmačin  
7. D/8 SD, ZG, ED, GO Marija Zavernik  
8. A SL Marjana Falež  
8. B MA, FI, ASTR. Romana Šabeder  
 

OSTALI UČITELJI

Predmet Učitelj Govorilne ure
MA Ivanka Fingušt  
ŠV, IŠ Bojan Krempl  
THV, FI, OPB Marija Brodnjak  
BI, KEM, NAR Darja Pernek Lesjak  
KNJIŽ., SL Metka Pristovnik  
SL, ANG Ksenija Pečnik  
RAČUNALNIKAR, UBE Rolando Lašič  
NE, OPB Romana Zupančič  
LV Alenka Kosem  
LV Jožef Jurič  
OPB Irena Rošer  
OPB Martina Kovač  
SOCIALNA DELAVKA Marija Gorjup  
 

OSTALI ZAPOSLENI

DRAGO PREDIKAKA HIŠNIŠKA DELA
NEVENKA MAJCENOVIČ ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
SONJA OLUP ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
MILENA PEPELNIK ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
EMIN DOMINIKA ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
NADA VIDOVIČ ŠOLSKA KUHINJA - VODJA
MARIJA ODER ŠOLSKA KUHINJA
VIKTOR JAVERNIK INDIVIDUALNA UČNA POMOČ
SMEH BRANKO INFORMATOR
IRENA PAUMAN TAJNICA
BENJAMIN PERŠUH RAČUNOVODJA
 

ŠOLSKA PREHRANA

V šolski kuhinji se pripravlja malica za 320 otrok in kosila za 130 učencev, od tega za 90 učencev iz podaljšanega bivanja in za ostale, ki vanj niso vključeni.
Zaradi kulturnejšega prehranjevanja, malica razredna stopnja v razredih, predmetna stopnja pa v jedilnici. Učenci prejemajo malico v odmorih.

Cena malice je 160,00 sit in je enotna za vse učence.
 • 09.00 – 09.15 za učence razredne stopnje in učence 5. in 6. razredov
 • 10.00 – 10.15 za učence 7. in 8. razredov

V ta namen smo nabavili primerno in sodobno posodo.

Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:

 • zajtrk: 120,00 sit
 • kosilo za razredno stopnjo: 375,00 sit
 • kosilo za predmetno stopnjo: 460,00 sit
 • kosilo za odrasle: 670,00 sit

 


ZDRAVSTVENO VARSTVO

 

SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI

Njihov namen je aktivni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini.
Ti pregledi se izvajajo: pri šolskih novincih, v 1.,3.,5., in 7. razredu osemletke ter v 1., 4., 6. in 8.razredu devetletke. Učenci naj na te preglede prinesejo kartice zdravstvenega zavarovanja, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, očala in tisti učenci 7. razreda osemletke, ki ne dovolijo odvzema krvi, pisno prepoved staršev oziroma skrbnika.

NAMENSKI PREGLEDI

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja kot na dve leti. Ti pregledi se izvajajo v 2., 4., 6. in 8. osemletke ter v 2., 3., 7., in 9.razredu devetletke..

IZDAJA ZDRAVNIŠKEGA MNENJA O SPOSOBNOSTIH OTROKA PRED ZAČETKOM ŠOLANJA

Sistematičen pregled šolskih novincev in medicinsko svetovanje šolskemu novincu oziroma staršem). Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi pred vstopom v šolo, ki jo po potrebi organizira šola.

IZDAJA ZDRAVNIŠKEGA MNENJA POTREBNEGA ZA NADALJNJE ŠOLANJE

Medicinsko poklicno svetovanje učencu in njihovim staršem. Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi za poklicno svetovanje v 8. razredu osemletke oziroma 9.razredu devetletke, ki jo organizira šola in Republiški zavod za zaposlovanje.

POROČILA ŠOLAM

Po končanih sistematičnih in namenskih pregledih ter ogledu šol analiziramo zdravstveno stanje učencev in higiensko ureditev šole ter sestavimo poročilo, v katerem šolsko vodstvo seznanimo z zdravstvenim stanjem učencev in higiensko ureditvijo šole ter predlagamo ustrezne ukrepe.

IZDAJANJE OPRAVIČIL OD POUKA

Izdajamo zdravniška spričevala od pouka le za odsotnost, ki je trajala več kot pet šolskih delovnih dni in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno).


PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE

Ob sistematskih pregledih izvajajo tudi utečen program zdravstvene vzgoje, ki je prilagojen starosti, potrebam in željam pregledovane populacije. Zdravstveno vzgojo izvajajo skupinsko ali individualno v obliki svetovanja, pogovorov ali predavanj.


URNIKI, SPREJEM IN NAROČANJE BOLNIKOV

Izbrani zdravnik za OŠ Rače v šolskem letu 2003/2004 je mag.LEON RADOLLI, dr.med. specialist pediater.

Urnik ambulante za učence OŠ Rače: Vošnjakova ulica 4/IV.nadstropje

Ordinacijski čas:

 • od ponedeljka do petka od 7.ure do 19,30. ure
 • sobota od 7.ure do 14.ure

mag. Leon Radolli, dr.med.spec.pediater sprejema bolnike:

 • ponedeljek - 13,15. – 19.ure
 • sreda - 7. – 13.ure
 • četrtek - 15. – 18,45. ure
 • petek - 7. – 13.ure

V ambulanti sprejemajo le tiste učence, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v šolskih dispanzerjih, vse druge pa le v nujnih primerih ali kot samoplačnike.

Dežurna ambulanta v Vošnjakovi ulici 4/I. nadstropje deluje vsako soboto od 14. do 19,30. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 8. do 20.ure. V času od 19. pa do 6.ure zjutraj deluje splošna urgentna ambulanta v prostorih SBM.

Cepilni center v Vošnjakovi ulici 4 v pritličju:

 • sreda od 13,15. – 15,00. ure
 • četrtek od 8,00 – 12,00. ure
 • petek od 8,00 – 12,00. ure

Cepljenje učencev 1.,3.,7.razreda bo pridruženo sistematskemu pregledu in bo opravljeno v zdravstveni ustanovi, zato je toliko bolj pomembno, da se sistematskega pregleda udeležijo vsi učenci tega letnika.

Posvetovalnica za mlade - Vošnjakova 4/IV.nadstropje:

 • Od ponedelja do petka od 7.00 do 18.00 ure. Namenjena je vsem učencem (tudi staršem), ki imajo kakršnekoli (nezdravstvene) probleme.
 • Center za korektivno telovadbo Nova vas, Cesta proletarskih brigad 71
 • Ponedeljek, četrtek, petek od 7.00 do 13,45. ure
 • Torek in sreda od 13.00 do 19,45.ure
 • naročajo po telefonu št. 2286404

 


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Vse leto izvajamo želiranje zob učencev od 1. - 4. razreda. Razredniki so odgovorni za izvajanje, strokovno pa ga vodi medicinska sestra, ki tudi spremlja to dejavnost učencev. Medicinska sestra pripravi predavanje o čistoči zob za vse oddelke šole.
Učenci od 1. do 4. razreda sodelujejo na tekmovanju za čiste zobe. Najbolj uspešen razred je nagrajen in povabljen na svečan zaključek tekmovanja. Osebnega zobozdravnika za otroka morajo izbrati starši sami.

 

V ŠOLI JE POSKRBLJENO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.


AVTOBUSNI PREVOZ

Na našo šolo prihajajo učenci iz naslednjih vasi: Spodnje in Zgornje Gorice, Podove, Brezule, Rač, Ješence in Hotinje vasi. Ceste, ki povezujejo šolo s temi kraji ne zagotavljajo zadostne varnosti za prihod otrok v šolo. Zato smo zaradi prometne varnosti s pomočjo občine Rače – Fram tudi v tem šolskem letu organizirali avtobusni šolski prevoz. Prevoznik se vsako leto izbira na osnovi javnega razpisa. V letošnjem šolskem letu je bilo izbrano podjetje GLOBUS d.o.o. iz Miklavža. Čas prihodov in odhodov avtobusa določi šola in je odvisen od urnika. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti varen vstop in izstop otrok in dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Metka Pristovnik

 

Pri nas v Čenčariji že pravljice zore,

že pravljice zore,

a vse  čenčač poje!

 

Če naj postane šola vse bolj prostor za produkcijo in ne le za repodukcijo znanja, postaja šolska knjižnica njeno informacijsko in kulturno središče, osrednji prostor za pridobivanje znanja, ki podpira vse štiri stebre sodobne vzgoje in izobraževanja: učite si, da bi vedeli; učite se, da bi znali delati; učite so, da bi znali živeti, učiti se biti. Živeti uspešno pomeni živeti z ustrezno informacijo. Knjižnična informacijska znanja (KIZ) imajo dvojno izhodišče: vzgojno in izobraževalno. Tradicionalna knjižna vzgoje se bo morala začeti navezovati na vzgojo za medije, knjižnična vzgoja pa se bo nadgrajevala s časom primernimi vsebinami informacijskega opismenjevanja.
Vsebine knjižničnih informacijskih znanj bodo porazdeljene po triletnih sklopih, kar kaže na usklajenost s prihajajočim devetletnim osnovnošolskim sistemom, (za vsak odddelek se načrtuje letno 4 ure). Bibliopedagoško delo poteka v dveh osnovnih oblikah: individualno (bibliotečno svetovanje ob izposoji) ter skupinski (pri organiziranem pouku). Učne vsebine, ki jih izvaja knjižničar z oddelčnimi, nivojskimi ali kako drugače organiziranimi skupinami, morajo biti usklajene z učnimi načrti in predmetniki, zato je nujno sodelovanje knjižničarja z vsemi strokovnimi delavci na šoli.
Čeprav so knjižnična informacijska znanja same po sebi interdisciplinarnega značaja, so vi ciljih in vsebinah že nakazane tudi najbolj smotrne medpredmetne povezave na posameznih stopnjah. V izbirnem programu pa bo pri predmetu KIZ takih povezav še več, saj se bodo spletale na osnovi učenčevih interesov.
Iz celotnega programskega sklopa knjižničnega informacijskega opismenjevanja, ki ga je začrtala kurikularna prenova, se skratka, kristalizira sodobna vloga šolske knjižnice; ta ni več zgolj servis za prevzem in predajo pridobljenega knjižničnega gradiva, temveč postaja specifična vzgojnoizobraževalna celica, ki z domišljenimi učnimi strategijami prispeva k aktualizaciji ciljev in vsebin sodobne šole.
V knjižnici je dovolj možnosti za aktiviranje učenčevih sposobnosti in interesov in dovolj priložnosti za pristen referenčni dialog.

Naloge knjižničarja so, da učenci pomaga razumeti njegove potrebe, ga spodbuditi za samostojno reševanje problemov, mu nuditi pomoč pri iskanju, selekciji in komunikaciji z informacijami. Pri takem pouku ne gre za piljenje informacijskih veščin, temveč za proces osvajanja znanja, za učenje, kjer bo učenec pridobil na ravni svojega osebnostnega dozorevanja.

Elementi koncepta dela šolskega knjižničarja so vodilo, ki mu pomaga pri načrtovanju, organizaciji in realizaciji temeljnih nalog v šolski knjižnici ter so vneseni v letni delovni načrt šolske knjižnice. Delovne naloge šolskega knjižničarja so razporejene:
 1. Interno bibliotekarsko strokovno delo obsega 25 % delovnega časa v tednu;
 2. Bibliopedagoško delo obsega 75 % delovnega časa v tednu;
 3. Strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole (sodelovanje in pri izvedbi bibliopedagoškega dela (KIZ), kulturnih dni, naravoslovnih dni, projektov…, sodelovanje na delovnih, pedagoških, redovalnih in drugih konferencah in sodelovanje na roditeljskih sestankih.

Kot kulturno središče bo knjižnica tudi nadalje spodbujala k branju preko različnih aktivnosti: knjižni projekt KNJIGOBUBE, v katerega so vključeni vsi oddelki podaljšanega bivanja, pravljične ure za najmlajše učence in predšolske otroke iz Vrtca Rače, literarna klepetalnica za učence predmetne stopnje, v kateri bomo klepetali s književnimi ustvarjalci ter delavnica Igrarije s knjigo za starše na roditeljskih sestankih. Šolski knjižničar ob koncu šolskega leta organizira in izvede zaključek bralne značke za učence razredne in predmetne stopnje. Zaključek letošnje bralne značke bo v mesecu maju. Mladi bralci se bodo srečali s književnima ustvarjalcema ilustratorjem Božom Kosom in pisateljem Primožem Suhadolčanom.

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD

Slovenske osnovne šole imajo oblikovane učbeniške sklade, v katerih so učbeniki za učence, ki obiskujejo osemletno in devetletno osnovno šolo. Sklad upravlja skrbnik učbeniškega sklada.

V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za šolstvo in šport za tekoče šolsko leto. Aktivnosti skrbnika učbeniškega sklada so usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in začnejo v mesecu maju z evidentiranjem učbenikov za prihodnje šolsko leto ter se zaključijo v mesecu novembru v novem šolskem letu z oddajo pisnega poročila Ministrstvu za šolstvo in šport.

Naloge in obveznosti skrbnika so:

 • posvet s pedagoškimi delavci in izbor gradiva,učbenikov ter delovnih učbenikov za naslednje šolsko leto;
 • nabava novih učbenikov po opravljenem izboru;
 • vnos učbeniških kompletov k razrednim seznamom učencev;
 • zbir naročnikov(učencev), ki si bodo v naslednjem šolskem letu iz sklada izposodili učbeniške komplete;
 • določitev cene izposoje za posamezen učbenik (do 1/3 maloprodajne cene novega učbenika);
 • evidentiranje učencev devetletne osnovne šole;
 • ob koncu leta zbere vse posojene učbenike iz sklada preko učiteljev, ki so jih v skladu sprejeli s posebno zadolžnico;
 • pregled vseh učbenikov, odpis in izločanje poškodovanih in nepotrjenih učbenikov;
 • vpis, obdelava in kompletiranje novo nabavljenih učbenikov;
 • zaračunavanje višine obrabnine za izposoje kompletov učencem-naročnikom;
 • preverjanje plačila obrabnine;
 • razdelitev učbeniških kompletov učencem;
 • nakup, oprema, vnos strokovnega in didaktičnega gradiva za učitelje ter zadolžitve;
 • sestava poročil in vodenje evidenc.

Ministrstvo za šolstvo in šport namenja šolskim učbeniškim skladom za vsakega učenca devetletne osnovne šole 1.380 SIT za nakup novih učbenikov. Iz sklada se lahko tudi brezplačno posodijo učbeniški kompleti posameznim učencem, ki jih izbereta ravnatelj in socialna delavka.

Sredstva, ki jih zbere sklad z obrabnino, so namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) in stroškom upravljanja sklada.


STARŠI!

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE.

V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2003/2004, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta.

 


UČENCEM ŽELIMO PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2003/2004.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)