osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE RAČE

V šolskem letu 2003/2004 smo vpisali  tretjo generacijo devetletke. Evalvacijske študije so pokazale, da je velika večina staršev in učiteljev zadovoljna s potekom poskusnega uvajanja novega programa. Ker so ankete med starši in učitelji na koncu šolskega leta pokazale veliko zadovoljstvo z opravljenim delom, v šolsko leto 2003/04 vstopamo pripravljeni in samozavestni. Timsko delo in uvajanje sodobnih pedagoških prijemov naj bi bil naš pristop pri nadaljnjem posodabljanju našega dela. Letošnje šolsko leto bo v veliki meri posvečeno uvajanju devetletke v tretji triadi. Temu cilju  smo že v lanskem letu in bomo tudi v letošnjem šolskem letu prilagodili načrt izobraževanja in delo šolskih aktivov. V okviru skupinskega izobraževanja bomo v sodelovanju z  Izobraževalnim zavodom Supra izvedli delavnico na temo: sodelovanje s starši in vodenje roditeljskih sestankov.

  • Kvalitetno sodelovanje s starši in okoljem je zelo važno za kvaliteten vzgojno izobraževalni proces.

  • Povečevanje medpredmetnega  in vertikalnega  povezovanja pri načrtovanju vzgojno izobraževalnega dela.

  • Uvajanje sodobnih didaktičnih sistemov v pouk in drugo šolsko delo

  • Problemski pouk in pridobivanje vseživljenskih znanj.

Plod  naših novih pogledov na sodobno pedagoško prakso so številni projekti in druge novosti, ki jih uvajamo ali nadaljujemo to šolsko leto. Projekti: Bodimo prijatelji, Razredne ure drugače, Aktivne počitnice, Zdrava šola, Eko šola, nam pomagajo pri pospeševanju aktivnosti in pospeševanju kreativnega razmišljanja učencev in učiteljev. Veseli nas predvsem to, da so začeli naši učenci razmišljati, kako bi ohranili naše okolje čisto in zdravo.

Letošnje šolsko leto smo se vključili v  projekt : Mreža šol, ki ga vodi Šola za ravnatelje v sodelovanju z MŠZŠ. Delo bo vodil tim, v katerega so bile izbrane Ivanka Fingušt (predsednik), Marjeta Breznik, Metka Pristovnik in Mira Bernard.

Menimo, da imamo dobre osnove za nadaljnji uspešen razvoj. Pri tej trditvi se opiramo na naslednja dejstva:

1.    Šola je s svojim dosedanjim delom dokazala, da je kvalitetna vzgojno izobraževallna ustanova.

2.    Zaradi sprotnega izobraževanja v svoje delo  sproti vnašamo  dognanja sodobne pedagoške prakse. Vsako šolsko leto posebej načrtujemo skupinsko in individualno izobraževanje strokovnih delavcev.

3.    Ustanova zelo dobro sodeluje s svojim okoljem in je ena izmed nosilcev razvoja v kraju.

4.    Življenje v šoli je takšno, da se v njej dobro počutijo učenci in učitelji.

5.   
Šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še s sorodnimi zavodi.

6.     V svoji sestavi imamo tudi enoto vrtca, tako je naše delo zaokrožena celota.

Kljub dosedanjemu dobremu delu se zavedamo, da lahko naše delo izboljšamo na vseh področjih. Od zunanjih dejavnikov bo odvisno, ali bomo imeli potrebne materialne pogoje za delo, ali bodo naši načrti naleteli na ugoden odziv v našem neposrednem okolju. Vendar bo kakovost dela na naši šoli odvisna predvsem od naše notranje organiziranosti, timskega dela, šolske kulture in ozračja, ki zrcali medsebojno sodelovanje.

Sodobno zasnovo pouka ter drugih šolskih dejavnosti bomo morali podpreti s sodobno učno tehnologijo in nenehno skrbjo za strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih na šoli. Naš cilj je, da moramo ustvariti razmere, v katerih bodo imeli vsi učenci optimalne možnosti za napredovanje. Ob vse večjih socialnih razlikah bo šola odločno zagovarjala program, ki ne bo dopuščal razlikovanja med učenci. Osebnostni razvoj učencev naj bo odvisen le od njihovih zmožnosti in pridobljenih delovnih navad in ne od gmotnega položaja njihovih družin. Zadali smo si nalogo, da želimo k sodelovanju  pritegniti čimveč staršev učencev. Vključiti jih želimo v aktivno sodelovanje pri razreševanju problemov v oddelčnih skupnostih, s svojimi predlogi, zamislimi in pobudami bodo lahko sooblikovali vsebino dogajanja v šoli. Preko svojih predstavnikov v svetu staršev in v svetu šole se bodo aktivno vključevali v oblikovanje politike ustanove.Naša prihodnost temelji na skupnih vrednotah učencev, staršev in učiteljev.

Zavedamo se, da za kakovostno vizijo niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje zamišljenega. Vse našteto poskušamo povezati v celostno šolsko podobo in to neprenehoma dopolnjevati, bogatiti. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k vsestranski izoblikovanosti otrok, ki so nam zaupani. Želimo jim pripraviti trdne temelje v njihovem nadaljnjem izobraževanju ali poklicnem usposabljanju.

Važno nalogo namenjamo računalniškemu opismenjevanju . Naš namen je, da naučimo vse učence obvladovanja osnov računalništva v tolikšni meri, da ga bodo lahko kot pripomoček uporabljali pri svojem šolskem delu in da bodo spoznali njegovo koristnost. V šolsko delo uvajamo sodobno učno tehnologijo in sodobne didaktične sisteme. Vse več učiteljev se odloča za medpredmetno sodelovanje, projektno delo, raziskovalne naloge in organizacijo šole v naravi. Na ta način se v učencih uspešno razvijajo vseživljenjska znanja.

Naš namen je, da v prihodnje ponudimo učencem še več nadstandardnih programov. Poleg že uveljavljenih tečajnih oblik poučevanja tujih jezikov in številnih interesnih dejavnosti, bomo v letošnjem šolskem letu že tretjič gostili oddelek Srednje glasbene in baletne šole. V šolske prostore bi radi privedli prostovoljno delo, ki je že uveljavljena oblika dela v državah z razvitimi šolskimi sistemi. Letošnje šolsko leto bomo konkretne akcije vodili preko humanitarnega krožka, katerega mentorstvo sta prevzeli  Marija Gorjup in Janja Pučko.

Za svojo izjavo o viziji smo si izbrali naslednje misli:


SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN
NAČRTUJEMO PRIHODNOST.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)