osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

 

 

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

Š O L S K I   K A Ž I P O T

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI IZBIRNI PREDMETI

ŠOLSKI OKOLIŠ, POUK IN UČNI PROGRAMI NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA POPRAVNI IZPITI

POUK RAČUNALNIŠTVA DNEVI DEJAVNOSTI

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

UČNA POMOČ UČENCEM SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

PODALJŠANO BIVANJE RAZREDNIŠTVO, ČASOVNI RAZPORED GOVORILNIH UR

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKA PREHRANA

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKI ZVONEC ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKO LETO AVTOBUSNI PREVOZ

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI ŠOLSKA KNJIŽNICA

DRUGI PROSTI DNEVI VABILO

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letošnje šolsko leto je prestopilo šolski prag 29 prvošolčkov. V šolo je letos vključenih 299 učencev.

zapico.jpg (4560 bytes)

Imamo 11 specialnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko in malo telovadnico ter računalniško učilnico. Imamo 16 rednih oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja.
Oddelki razredne stopnje so v učilnicah l. nadstropja starejšega dela šole in nadzidka ter v mansardi, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. Nekatere šolske prostore oddajamo v najem pogodbeno za izvajanje raznih tečajev in izobraževanj, šolska telovadnica pa je z vadbo zasedena dnevno do 14 ur. V šolskimi telovadnici vadijo vsakodnevno v popoldanskem času, razen soboto in nedeljo športna društva in rekreativne skupine. Večino prostih terminov zasedejo vadbene skupine Športnega društva Rače. Vadijo lahko v popoldanskem in večernem času po dogovorjenem urniku. Za vsako šolsko leto sestavimo urnik vadbe in se dogovorimo za red v šolski telovadnici. Skupine (vodja ali njegov namestnik) morajo vsakokrat s podpisom potrditi vadbo in vpisati morebitne pripombe na list prisotnosti.

ŠOLSKI OKOLIŠ, POUK IN UČNI PROGRAMI

Naš šolski okoliš je opredeljen v aktu o ustanovitvi šole. Zajema področje naselij Rač, Brezule, Podove, Zg. Gorice, Sp. Gorice in del zaselka Ješenca. Meja med šolskima okolišema OŠ Fram in OŠ Rače v naselju Ješenca poteka poteka po meji prostorskih enot 15 in 16. Našo šolo pa že nekaj desetletij obiskujejo otroci iz Hotinje vasi, natančneje z Račke ceste in Ceste na Agrarno. To področje spada v sosednjo občino Hoče-Slivnica. V uredbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je zapisano, da mora biti prvi vpis narejen na matični šoli šolskega okoliša in šele nato (v štirinajstih dneh) lahko starši prepišejo otroka na izbrano šolo, če se le ta s tem strinja.

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo polletjema. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.

IZBIRNI PREDMETI

1. Angleščina I, II, III,
2. Šport za sprostitev,
3. Izbrani šport,

4. Šport za zdravje,
5. Likovno snovanje I, II, III,
6. Astronomija
, Sonce, Luna, Zemlja; Daljnogledi in planeti
7. Urejanje besedil.

TEČAJNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Na naši šoli poteka tečajni pouk angleščine že vrsto let. K pouku angleščine se učenci prijavijo prostovoljno. Pouk poteka pred ali po rednem pouku za učence 4., 5. in 6. razredov dvakrat tedensko. Dejavnost financira Občina Rače-Fram iz t.i. nadstandardnega programa, zato je za učence brezplačna. Pouk angleščine se izvaja po potrjenih učnih načrtih in učnih gradivih My Sails, Energy in Project.

Učenci naše šole se po končani osnovni šoli lahko vpisujejo v srednje šole tudi na smeri, kjer je angleščina prvi tuji jezik. Znanje učencev se ne ocenjujeUčenci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju. Tečajni pouk v četrtem razredu vodi učitelj Blaž Preglan, pouk v ostalih razredih vodi učiteljica Ksenija Pečnik.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Moderna informacijska in računalniška tehnologija sta vse pomembnejša elementa razvoja sodobne družbe. Pomembna sta znanje in sodobna tehnologija, s katerima stopamo v novo tehnološko obdobje, v informacijsko družbo.
Računalnik je značilnost dobe v kateri živimo. Prav zato je pomembno, da že otroci v osnovni šoli osvajajo osnovna znanja iz tega področja. Računalnik sam po sebi ne naredi ničesar. Če hočemo delati z računalnikom koristna opravila moramo poznati odgovore na tale vprašanja:
•    Kaj je in kaj zmore sodobna informacijska tehnologija?
•    Kaj je računalnik?
•    Kako je sestavljen in princip delovanja?
•    Kaj zmore, česa ne?
•    Kako ga koristno uporabiti?
•    Itd…

Tudi to šolsko leto (2007/2008), bo poudarek v uporabi računalnikov in ustreznih programov pri izvajanju učno-vzgojnega procesa. Poskušali bomo izvesti čim več ur tedenskega pouka ob računalniku.

Za učence bodo organizirane ure računalništva:
 • 2 uri 5 razred RAČUNALNIK IN IGRA
 • 2 uri 6 razred (priprava za izbirne predmete računalništva v 7., 8. in 9. razredu)
  OSNOVE OPERACIJSKEGA SISTEMA WINDOWS XP

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti:
 • dejavnosti pomoči
 • razvojno preventivnih dejavnosti
 • dejavnost načrtovanja in spremljanja

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč.


Področje učenja in poučevanja

- koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami od 1.- 9.razreda
- individualno svetovanje učencem z UT,
- spremljanje in pomoč učencem, ki so napredovali z negativno ali pa končujejo osnovnošolsko obveznost v nižjem razredu,
- posvetovalno delo z učitelji učencev, ki imajo UT,
- koordinacija pri izdelavi individualnega programa,
- individualno svetovanje staršem,
- individualno svetovanje staršem ob integraciji,
- sodelovanje pri integraciji gluhih, dolgotrajno bolnih,
- sodelovanje pri integraciji otrok z motnjami v razvoju, motnjami vedenja in osebnosti
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki nudijo pomoč, (vodstvo, učitelji, ŠSS, CSD, Pedopsihiatrije, SC, ZZZ, srednje šole, DKG, ZSŠ, Klinični center – bolnišnična šola, Zavodom za šolstvo OE Maribor,
- sodelovanje na timskih sestankih,
- izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje svetovalnega dela.

Področje šolske kulture, vzgoje, klime, red

- pomoč učencem s težavami v vedenju, disciplini,
- pomoč učencem, ki imajo težave s spremljanjem hišnega reda,
- posvetovalni razgovori z učitelji - Kako delati z otrokom, ki ima težave?
- svetovanje staršem glede ravnanja z otrokom, ki ima kakršnekoli težave,
- posvetovalni timski razgovori,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Področje - šolanje

- pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje,
- individualna pomoč učencem, ki zaključujejo osnovno šolo in so neuspešni,
- načrtovanje, koordinaciija in izvedba vpisa v OŠ,
- normalizacija, oblikovanje odddelkov 1. razredov s sodelovanjem učiteljic, vzgojiteljic in vodstvom šole,
- opazovanje otroka pri prilagajanju na šolsko delo,
- svetovanje staršem v primeru odložitve všolanja,
- svetovanje, kako otroku pomagati - prilagoditvene težave, starševske bojazni, strahovi,
- razgovori s starši, katerih otroci bodo ponavljali,
- sodelovanje pri oblikovanju LDN,
- informiranje vodstva o posebnostih vpisanih otrok,
- priprave informacij ob vpisu v OŠ,
- sodelovanje z VVO, upravno enoto, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Ministrstvom za šolstvo in šport, Pedopsihiatrijo, s Centrom za sluh in govor.

Področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja

- individualno svetovanje učencem, ki imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
- individualno svetovanje staršem,
- organizacija predavanj staršem,
- načrtovanje, organizacija predavanj za starše,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami,
- sodelovanje v timu za izvedbo projekta Z gibanjem do zdravja

Področje socialno ekonomskih stisk

- urejanje regresirane in brezplačne malice, učbenikov iz učbeniškega sklada,
- urejanje regresiranega zdravstvenega letovanja,
- urejanje regresiranega letovanja preko Zveze prijateljev mladine Maribor,
- prepoznavanje družinskih, materialnih in socialnih razmer,
- seznanjanje z možnostmi pomoči (učitelj, starši)
- iskanje predlogov, možnosti pomoči,
- individualno svetovanje staršem pri urejanju pomoči (denarni dodatek, preživnina…)
- sodelovanje z zunanjimi institucijami - CSD, MŠŠ, Občina Rače-Fram, Karitas, RK Maribor, RK Rače, ZZZ, ZD Maribor, ZPM.

Področje - poklicana orientacija

- seznanjanje učencev z izobraževalnimi sistemi v SLO
- predstavitev šolskega sistema,
- namen anketiranja in anketiranje v 9.razredih
- predstavitev rokovnika za vpis v srednjo šolo,
- vpis v srednje šole,
- individualno in skupinsko svetovanje,
- pomoč pri preusmerjanju vpisanih
- pogovor z evidentiranimi nadarjenimi (dvig motivacije in zavedanje lastnih zmožnostih),
- organizacija dveh predavanj za starše 8. in 9. razredov,
- timski posveti - delavec - ZZZ - razredniki - SŠS - želje in cilji osnovnošolca,
- pomoč učiteljem, ki poučujejo učence, ki se nameravajo vpisati v nižjo poklicno šolo,
- individualno poklicno svetovanje za starše,
- koordinacija z RZZZ,
- sodelovanje s srednjimi šolami, zdravstvenim domom,
- vnašanje podatkov o učencih v računalnik,
- dopisi - srednje šole, zdravstveni dom
- analiza predvpisa.


UČNA POMOČ UČENCEM

Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavka Darja Benkovič dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek.

Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že 8. leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni.

Učence vključujemo po potrebi.


PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 6. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola in hišnega reda šole. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci do 17.00 ure. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev. Za učence prvih razredov bomo od 6.00 do 8.00 ure izvajali jutranje varstvo.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:

 • SU – samostojno učenje;

 • SD – sprostitvena dejavnost;

 • UPČ – ustvarjalno preživljanje časa,

 • K – kosilo.

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno – izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

1. OPBAlenka Planinšek,

2. OPB - Darja Pernek Lesjak, Boštjan Šterbal,
3. OPBZdenka Puhar, Mojca Kosmačin, Marija Zavernik, Marija Brodnjak,
4. OPB - Irena Markovič,


INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci imajo možnost obiskovati naslednje interesne dejavnosti:


RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2007/2008

 

 

DEJAVNOST MENTOR DAN URA
1. Otroški pevski zbor M. Kosmačin    
2. Mladinski pevski zbor M. Kosmačin

PON, TOR, SRE, PET

7.30- 8.15

3. Glasbeni krožek 1. - 3. razred M. Kosmačin    
4. Dramski krožek M. Pristovnik, M.Falež    
5. Pravljični krožek K. Jelčič    
6. Gasilski krožek Andrej Pregl    
7. Plesni krožek P. Pipenbaher    
8. Bralna značka PS M. Pristovnik, M. Falež    
9. Novinarski krožek K. Pečnik    
10. Likovni krožek P. Krašna    
11. Šolski radio M. Pristovnik    
12. Lutkovni krožek M. Breznik    
13. Humanitarni krožek M. Gorjup, J. Pučko    
14. Turistični krožek M. Pristovnik    
15. Priprava na kolesarski izpit M. Kovač    
16. Zgodovinski krožek T. Tramšek    
17. Vesela šola PS
Vesela šola PSRS
S. Ozmec,
Z. Puhar
   
18. Ekokrožek Z. Puhar    
19. Logika + matematika R. Šabeder    
20. Logika + matematika I. Fingušt    
21. Računalniški krožek R. Lašič    
22. Naravos. kemijski krožek D. Pernek    
23. Cvetličarski krožek K. Milec    
24. Foto krožek P. Krašna    
25. Igre za sprostitev M. Bernard    
26. Atletika - dečki B. Šterbal    

27.

Atletika - deklice J. Trantura    
28. Rokomet A. Rižnar Šibila    
29. Odbojka Katja Ule    
30. Streljanje B. Windisch    
31. Planinski krožek M. Kovač    

ŠOLSKI ZVONEC

Redni pouk se prične ob 8.15 in traja do 14.35. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku ali pred poukom s pričetkom ob 7.25 uri. Jutranje varstvo poteka med 6.00 in 8.15.

 

1. ura

07.25 - 08.10

08.10 - 08.15

odmor 5. minut
2. ura

08.15 - 09.00

09.00 - 09.15

odmor 15. minut
3. ura

09.15 - 10.00

10.00 - 10.20

odmor 20. minut
4. ura

10.20 - 11.05

11.05 - 11.10

odmor 5. minut
5. ura

11.10 - 11.55

11.55 - 12.00

odmor 5. minut

6. ura

12.00 - 12.45

12.45 - 13.05

odmor 20. minut

7. ura

13.05 - 13.50

13.50 - 13.55

odmor 5. minut

8. ura

13.55 - 14.40


ŠOLSKO LETO

Šolsko leto 2007/2008 se prične v ponedeljek, 3. septembra 2007, ob 8.15 uri zjutraj, za prvošolčke pa istega dne ob 10.00 uri. Devetošolci zaključijo šolsko leto v petek, 13. junija 2008, ostali učenci pa v torek, 24. junija 2008.

 

POLLETJE TRAJANJE KONFERENCE
Prvo od 3. septembra 2008 do 31. januarja 2008
Drugo od 1. februarja 2008 do 22. junija 2008

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

 • jesenske počitnice: od 29.10. do vključno 04.11.2007
 • novoletne počitnice: od 24.12. do vključno 02.01.2008
 • zimske počitnice: od 18.02. do vključno 24.02.2008
 • prvomajske počitnice: od 28.04. do vključno 04.05.2007
 • letne počitnice: od 25.06. do vključno 31.08.2008

DRUGI PROSTI DNEVI

 
 • 24.12.2007 - prosti dan (nadomeščamo eno soboto v aprilu 2008)
 • 08.02.2008 - Slovenski kulturni praznik,
 • 24.03.2008 - Velikonočni ponedeljek,

DAN ODPRTIH VRAT

Je osrednja priložnost za sodelovanje šole s starši in krajem in bo v drugi polovici šolskega leta.


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

Na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo 03.03.2008 objavljen sklep o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem iz določenega 3. predmeta.

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred - redni rok: torek, 06.05.2008
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred-redni rok: sreda, 07.05.2008
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred-redni rok: ponedeljek, 12.05.2008
NPZ iz tujega jezika za 6. razred- redni rok: torek, 13.05.2008

NPZ samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso misli udeležiti NPZ v rednem roku

NPZ iz slovenščine: četrtek, 29.05.2008
NPZ iz tretjega predmeta - naknadni rok: petek, 30.05.2008
NPZ iz matematike - naknadni rok: ponedeljek, 02.06.2008


PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI

16.06. - 27.06.2008 - popravni izpiti za učence 9. razreda

26.06 - 09.07.2008 - popravni izpiti I. rok

18.08. - 29.08.2008 - popravni izpiti II. rok


DNEVI DEJAVNOSTI


KULTURNI DNEVI:

Razred Vsebina
1.
 • Pri Piki na obisku
 • Čarobni december
 • Pustovanje
 • Zaključna ekskurzija, Hermanov brlog
2.
 • Pri Piki na obisku
 • Čarobni december
 • Pustovanje
 • Lutkovna predstava
3.
 • Pikin festival
 • Ptujski grad, glasba nekoč in danes
 • Pustovanje
 • Lutkovna predstava
4.
 • Plečnikovo leto, živimo s prostorom
 • Čarobni december
 • Pustovanje
5.
 • Ogled lutkovne predstave
 • Ogled filmske predstave
 • Pust
6. - 9.
 • Ogled Plečnikovih stvaritev v Ljubljani
 • Ogled filmske predstave
 • Pust

ŠPORTNI DNEVI:

Razred Vsebina
1. - 3.
 • Planinski izlet
 • Zimske športne aktivnosti
 • Atletski športni dan
 • Planinski izlet
 • Športne igre
4.
 • Atletika
 • Planinski pohod
 • Plesni forum
 • Orientacijski pohod, Piramida
 • Športne igre s starši
5.
 • Atletika
 • Plesni forum
 • Planinski izlet
 • Planinski izlet
 • Elementarne igre s starši
6. - 9.
 • Športne igre, Brezula (13.9.2007)
 • Plesna delavnica (13.10.2007)
 • Zimski športni dan (29.1.2008)
 • Pohodništvo (23.4.2008)
 • Orientacijski pohod (5.5.2008)

NARAVOSLOVNI DNEVI:

Razred Vsebina
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

TEHNIŠKI DNEVI:

Razred Vsebina
1. - 3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki (predvideni so 4. - vedno ob 17.00):
 • 11.09.2007,
 • 4.12.2007,
 • 12.02.2008,
 • datum 4. rod. sestanka določi razrednik

SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

Govorilne ure so planirali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. Načelno so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu ob 17.00, individualne pa, ko so učitelji prosti v dopoldanskem času.
 • 09.10.2007
 • 13.11.2007
 • 08.01.2008
 • 04.03.2008
 • 08.04.2008
 • 13.05.2008
 • 03.06.2008

RAZREDNIŠTVO,  RAZPORED GOVORILNIH UR

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Govorilne ure
1. A Biserka Škarja Celec,
Alenka Planinšek
 
1. B Kristina Milec, Alenka Planinšek 1. ura, ponedeljek
2. A Brigita Voga  
3. A Karmen Jelčič 1. ura, torek
3. B Petra Pipenbaher 1. ura, četrtek
4. A Mira Bernard 5. ura, četrtek
4. B Marjeta Breznik 3. ura, petek
5. A Janja Pučko 3. ura, petek
5. B Martina Kovač 5. ura, torek
JUTRANJE VARSTVO Boštjan Šterbal,
Marija Brodnjak,
Primož Krašna
 
OPB Irena Rošer 5. ura, sreda

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred Predmet Razrednik Govorilne ure
6. A ZGO, GEO Tatjana Tramšek 3. ura, sreda
6. B SLO Marjana Falež
7. A TIT, FIZ Marija Brodnjak 4. ura, sreda
7. B ŠV, IŠP, ŠZZ, ŠSP Boštjan Šterbal, Marija Gorjup 5. ura, ponedeljek
8. A TJN Zupančič Romana
8. B GVZ Kosmačin Mojca 5. ura, ponedeljek
9. A ZGO, GOS Marija Zavernik 5. ura, ponedeljek
 

OSTALI UČITELJI

Predmet Učitelj Govorilne ure
MAT Ivanka Fingušt  
MAT, FIZ Romana Šabeder 4. ura, torek
ŠV, IŠP, ŠZZ, ŠSP Jelka Trantura 3. ura, sreda
BIO, KEM, NAR Darja Pernek Lesjak  
KNJIŽNIČARKA, SLO Metka Pristovnik 4. ura, torek
SL, TJA,  TIA 1,2,3 Ksenija Pečnik 5. ura, torek
RAČUNALNIKAR, UBE Rolando Lašič 4. ura, torek
TJN, SLO Sabina Ozmec 5. ura, četrtek
LVZ, LS1, LS2, LS3 Primož Krašna 4. ura, ponedeljek
LVZ, ravnatelj Jožef Jurič  
BIO, NAR, OPB Boštjan Škreblin 5. ura, četrtek
Socialna pedagoginja Severina Pfeifer  
Socialna delavka Marija Gorjup  
 

OSTALI ZAPOSLENI

DRAGO PREDIKAKA HIŠNIŠKA DELA
NEVENKA MRAVLJA ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
SONJA OLUP ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
MILENA PEPELNIK ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
EMIN DOMINIKA ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
NADA VIDOVIČ ŠOLSKA KUHINJA - VODJA
MARIJA ODER ŠOLSKA KUHINJA
  UČNA POMOČ UČENCEM
  INDIVIDUALNA UČNA POMOČ
FRANCI PLEČKO INFORMATOR
IRENA PAUMAN TAJNICA
BENJAMIN PERŠUH RAČUNOVODJA
ANITA GOLAVŠEK TEČAJNI POUK NEMŠČINE
 

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 294 otrok in 145 kosil.

Učenci prvih, drugih in tretjih razredov malicajo ob 8,30 uri, ostali pa v drugem (ob 9.00) ali tretjem odmoru (ob 10.00).

Čas kosila je med 12.00 in 13.30.

Cena malice je 0,67 € in je enotna za vse učence.

Kosila so količinsko in cenovno razporejena v kategorije:

 • kosilo za 1. - 3. razred: 1,56 €
 • kosilo za 4. - 5. razred: 1,67 €
 • kosilo za 6. - 9. razred: 1,87 €
 • kosilo za odrasle: 2,67 €

Pri obračunavanju malic se upošteva odsotnost učenca, ki je daljša od 3 dni, pri kosilu pa odpoved v naprej pri razredničarki. Prejete položnice je potrebno plačati do roka, kateri je vedno 15. v mesecu. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko. Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki učencev, staršev, učiteljev, vodja kuhinje Nada Vidovič in vodja šolske prehrane Zdenka Puhar.

Državni proračun zagotavlja sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za učence, ki zaradi socialnega položaja le – te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice. V primeru, da so sredstva še na voljo, se lahko subvencionira tudi kosilo, pri čemer imajo prednost učenci prvega razreda, katerih starši prejemajo denarno pomoč.
Starši v začetku šolskega leta dvignejo vlogo za dodelitev regresirane prehrane, ki jo do 20. septembra izpolnijo, ter dopolnijo z obveznimi prilogami: fotokopija zadnje odločbe o otroškem dodatku, fotokopija odločbe o prejemanju denarne pomoči in potrdilo o brezposelnosti. Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloča o upravičenosti do subvencionirane prehrane in o višini subvencije. Z odločitvijo starše pisno seznani.


ZDRAVSTVENO VARSTVO

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

I. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (UR. LIST R.S. št. 19/98).

Sistematični preventivni pregledi . Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini. Ti pregledi se izvajajo: - pri šolskih novincih - v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in - v 1., 3., 5. in 7. razredu osemletke ter 1., 4. (ali 3.), 6. in 8. razredu devetletke.

Na te preglede učenci prinesejo potrjene zdravstvene kartice, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, očala in tisti učenci 7. razreda osemletke oziroma 8. razreda devetletke, ki ne dovolijo odvzema krvi, pisno prepoved staršev oz. skrbnikov.

Cepljenja Cepljenje novincev, učencev 1., in 3. razreda se vrši v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov.

Namenski pregledi po sistematskem pregledu Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti na bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja kot na dve leti. Ti pregledi se izvajajo v 2., 4., 6. in 8. razredu osemletke, ter v 2., 3. (ali 4.), 5., 7. in 9. razredu devetletke. Pregled v 8. razredu osemletke oziroma 9. razredu devetleke je namenjen tudi poklicnemu svetovanju, zato ga opravimo pri vseh učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica.

Namenski pregledi pred cepljenjem Izvajajo se pri cepljenju novinca (2. odmerek proti hepatitisu B) in v 3. razredu devetletke (davica-tetanus), v spremstvu staršev.

Izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka pred začetkom šolanja, vezanega na sistematični pregled šolskih novincev pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem).

Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi pred vstopom v šolo, ki jo organizira šola.

Izdaja zdravniškega mnenja potrebnega za nadaljnje šolanje, vezanega na zadnji sistematični pregled v času šolanja (medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem).

Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi za poklicno svetovanje v 8. razredu osemletke oz. 9. razredu devetletke, ki jo organizira šola in zavod za zaposlovanje s svojimi strokovnjaki.

Poročila šolam Po končanih sistematičnih in namenskih pregledih ter ogledu šol analiziramo zdravstveno stanje učencev in higiensko ureditev šole ter sestavimo poročilo, v katerem šolsko vodstvo seznanimo z zdravstvenim stanjem učencev in higiensko ureditvijo šole ter predlagamo ustrezne ukrepe.

Opravičila za izostanek od pouka in opravičila za športno vzgojo V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, izdajamo zdravniška opravičila od pouka le za odsotnost, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni skupaj in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno). Izjemoma se lahko razrednik in otrokov izbrani zdravnik za posamezne problematične učence dogovorita drugače. Opravičila za športno vzgojo (tudi za daljša obdobja) piše otrokov izbrani zdravnik.

II. PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE

Ob sistematskih pregledih izvajamo utečen program zdravstvene vzgoje, ki je prilagojen starosti, potrebam in željam pregledovane populacije. Zdravstveno vzgojo izvajamo skupinsko ali individualno v obliki svetovanja, pogovora ali predavanja, tudi z uporabo tehničnih pripomočkov.

SPISEK UČENCEV Za organizacijo in izvedbo preventivnega programa, skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (U.l. RS št. 65/2000), vsako leto pošljemo spisek učencev.

III. URNIKI, SPREJEM IN NAROČANJE BOLNIKOV

V šolskem letu 2006/2007 je imenovani zdravnik naše šole: mag. Leon Radolli, dr.med., specialist pediater. Odgovorna medicinska sestra, ki bo kontaktirala predvsem z našo socialna delavko je, Darja Špurej, dipl.m.s.

VI. URNIK AMBULANTE ZA UČENCE VAŠE ŠOLE:

Zdravstvena postaja HOČE, Bohovska cesta 7

Ordinacijski čas: AMBULANTA

 • ponedeljek 10.00 – 14.00
 • torek 14.30 – 19.30
 • sreda 7.00 – 8.00
 • četrtek 12.00 – 16.00
 • petek 7.00 – 11.00

Ordinacijski čas: SISTEMATSKI PREGLEDI

 • sreda 8.00 – 11.00
 • četrtek 16.00 – 18.15

Ambulanta je namenjena obravnavi šolskih otrok OŠ Race. V njej se bodo izvajali preventivni pregledi, ambulantno pa se bodo obravnavali tisti oboleli šolarji, ki jim je mag. Radolli tudi izbrani zdravnik - vse druge le v nujnih primerih ali kot samoplačnike.

V času poletnih počitnic bo ambulanta zaprta, kartoteke pa začasno preseljene v centralno enoto v Vošnjakovo ul. 2-4, IV. nadstropje. Ambulanta za nujne primere za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času izven rednega obratovanja ambulante v Hočah) je ambulanta v Vošnjakovi 4, IV. nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30 in v soboto od 7.00 do 14.00.

Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4, I.nad. deluje vsako soboto od 14.00 do 19.30, ob nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 20.00, V času od 19.00 do 6.00 pa deluje splošna urgentna ambulanta v prostorih SBM.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO


Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji "Za čiste zobe ob zdravi prehrani", ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli jo izvaja preventivna zobozdravstvena služba ZD iz Maribora pod vodstvom Bojane Kuhar, ki obišče učence enkrat mesečno. Starši izberejo otroku zobozdravnika sami.

 

V ŠOLI JE POSKRBLJENO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.


AVTOBUSNI PREVOZ

Na našo šolo prihajajo učenci iz naslednjih vasi: Spodnje in Zgornje Gorice, Podove, Brezule, Rač, Ješence in Hotinje vasi. Ceste, ki povezujejo šolo s temi kraji ne zagotavljajo zadostne varnosti za prihod otrok v šolo. Zato smo zaradi prometne varnosti s pomočjo občine Rače – Fram tudi v tem šolskem letu organizirali avtobusni šolski prevoz. Prevoznik se vsako leto izbira na osnovi javnega razpisa. V letošnjem šolskem letu je bilo izbrano podjetje GLOBUS d.o.o. iz Miklavža. Čas prihodov in odhodov avtobusa določi šola in je odvisen od urnika. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti varen vstop in izstop otrok in dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Metka Pristovnik

 

Pri nas v Čenčariji že pravljice zore,

že pravljice zore,

a vse  čenčač poje!

 

Če naj postane šola vse bolj prostor za produkcijo in ne le za repodukcijo znanja, postaja šolska knjižnica njeno informacijsko in kulturno središče, osrednji prostor za pridobivanje znanja, ki podpira vse štiri stebre sodobne vzgoje in izobraževanja: učite si, da bi vedeli; učite se, da bi znali delati; učite so, da bi znali živeti, učiti se biti. Živeti uspešno pomeni živeti z ustrezno informacijo. Knjižnična informacijska znanja (KIZ) imajo dvojno izhodišče: vzgojno in izobraževalno. Tradicionalna knjižna vzgoje se  navezuje na vzgojo za medije, knjižnična vzgoja pa se nadgrajuje s časom primernimi vsebinami informacijskega opismenjevanja.
Vsebine knjižničnih informacijskih znanj so porazdeljene po triletnih sklopih, kar kaže na usklajenost z devetletnim osnovnošolskim sistemom, (za vsak odddelek se načrtuje letno 4 ure). Bibliopedagoško delo poteka v dveh osnovnih oblikah: individualno (bibliotečno svetovanje ob izposoji) ter skupinski (pri organiziranem pouku). Učne vsebine, ki jih izvaja knjižničar z oddelčnimi, nivojskimi ali kako drugače organiziranimi skupinami, so usklajene z učnimi načrti in predmetniki, zato je nujno sodelovanje knjižničarja z vsemi strokovnimi delavci na šoli.
Čeprav so knjižnična informacijska znanja same po sebi interdisciplinarnega značaja, so v ciljih in vsebinah že nakazane tudi najbolj smotrne medpredmetne povezave na posameznih stopnjah. V izbirnem programu pa je pri predmetu KIZ takih povezav še več, saj se spletajo na osnovi učenčevih interesov.
Iz celotnega programskega sklopa knjižničnega informacijskega opismenjevanja, ki ga je začrtala kurikularna prenova, se skratka, kristalizira sodobna vloga šolske knjižnice; ta ni več zgolj servis za prevzem in predajo pridobljenega knjižničnega gradiva, temveč postaja specifična vzgojnoizobraževalna celica, ki z domišljenimi učnimi strategijami prispeva k aktualizaciji ciljev in vsebin sodobne šole.
V knjižnici je dovolj možnosti za aktiviranje učenčevih sposobnosti in interesov in dovolj priložnosti za pristen referenčni dialog.

Naloge knjižničarja so, da učencu pomaga razumeti njegove potrebe, ga spodbuja za samostojno reševanje problemov, mu nudi pomoč pri iskanju, selekciji in komunikaciji z informacijami. Pri takem pouku ne gre za piljenje informacijskih veščin, temveč za učenje, kjer bo učenec pridobil na ravni svojega osebnostnega dozorevanja.

Elementi dela šolskega knjižničarja so vodilo, ki mu pomaga pri načrtovanju, organizaciji in realizaciji temeljnih nalog v šolski knjižnici ter so vneseni v delovni načrt šolske knjižnice. Delovne naloge šolskega knjižničarja so:

1. Interno bibliotekarsko strokovno delo obsega 25 % delovnega časa v tednu;

2. Bibliopedagoško delo obsega 75 % delovnega časa v tednu;

3. Strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole (sodelovanje in pri izvedbi bibliopedagoškega dela (KIZ), kulturnih dni, naravoslovnih dni, projektov…, sodelovanje na delovnih, pedagoških, redovalnih in drugih konferencah in sodelovanje na roditeljskih sestankih.

Na policah šolske knjižnice je že približno 10.000 knjižnih enot za učence in strokovne delavce šole.

Kot kulturno središče bo knjižnica tudi nadalje spodbujala k branju preko različnih aktivnosti: knjižni projekt KNJIGOBUBE, v katerega so vključeni vsi oddelki podaljšanega bivanja, pravljične ure za najmlajše učence in predšolske otroke iz Vrtca Rače, literarna klepetalnica za učence predmetne stopnje, v kateri bomo klepetali s književnimi ustvarjalci ter delavnica Igrarije s knjigo za starše prvošolcev na roditeljskem sestanku. Šolski knjižničar ob koncu šolskega leta organizira in izvede zaključek bralne značke za učence razredne in predmetne stopnje. Zaključek letošnje bralne značke bo v mesecu maju. Tudi tokrat bomo klepetali z izbranim književnim ustvarjalcem.

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD

Slovenske osnovne šole imajo oblikovane učbeniške sklade, v katerih so učbeniki za učence, ki obiskujejo osemletno in devetletno osnovno šolo. Sklad upravlja skrbnik učbeniškega sklada.

V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za šolstvo in šport za tekoče šolsko leto. Aktivnosti skrbnika učbeniškega sklada so usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in začnejo v mesecu maju z evidentiranjem učbenikov za prihodnje šolsko leto ter se zaključijo v mesecu novembru v novem šolskem letu z oddajo pisnega poročila Ministrstvu za šolstvo in šport.

Novosti v šolskem letu 2007/2008:

 • znesek obrabnine za izposojen učbenik znaša 1/3 maloprodajnega cena novega učbenika;
 • izposoja učbenikov iz sklada je za učence prve triade brezplačna;
 • poškodovan, izgubljen ali uničen učbenik mora učenec nadomestiti z novim ali plačati razliko od že plačane obrabnine do polne cene novega učbenika;
 • učenec lahko ob koncu šolskega leta izposojen učbenik zadrži in plača zanj razliko med plačano obrabnino do polne cene novega učbenika;
 • Ministrstvo za šolstvo in šport je v skladu z akcijo "LAŽJE ŠOLSKE TORBICE" kupilo šolam kolekcije učbenikov, ki jih učenci nato uporabljajo pri pouku, iz sklada izposojene učbenike pa uporabljajo le doma za domače delo in učenje. Do letošnjega šolskega leta imamo na voljo naslednje kolekcije učbenikov za delo v šoli: Matematika-3. triada in Naravoslovje 7, obljubljena pa so tudi berila za 7. in 8. razred.

Naloge in obveznosti skrbnika so:

 • posvet s pedagoškimi delavci in izbor gradiva,učbenikov ter delovnih učbenikov za naslednje šolsko leto;
 • nabava novih učbenikov po opravljenem izboru;
 • vnos učbeniških kompletov k razrednim seznamom učencev;
 • zbir naročnikov(učencev), ki si bodo v naslednjem šolskem letu iz sklada izposodili učbeniške komplete;
 • določitev cene izposoje za posamezen učbenik;
 • evidentiranje učencev devetletne osnovne šole;
 • ob koncu leta zbere vse posojene učbenike iz sklada preko učiteljev, ki so jih v skladu sprejeli s posebno zadolžnico;
 • pregled vseh učbenikov, odpis in izločanje poškodovanih in nepotrjenih učbenikov;
 • vpis, obdelava in kompletiranje novo nabavljenih učbenikov;
 • zaračunavanje višine obrabnine za izposoje kompletov učencem-naročnikom;
 • priprava predloga seznama učencev, ki so upravičeni do brezplačnih učbenikov iz učbeniškega sklada,
 • preverjanje plačila obrabnine;
 • razdelitev učbeniških kompletov učencem;
 • nakup, oprema, vnos strokovnega in didaktičnega gradiva za učitelje ter zadolžitve;
 • sestava poročil in vodenje evidenc.


Sredstva, ki jih zbere sklad z obrabnino, so namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) in stroškom upravljanja sklada.

STARŠI!

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE.

V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2007/2008, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta.

 


UČENCEM ŽELIMO PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2007/2008.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)