osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE RAČE

V šolskem letu 2007/2008 smo vpisali sedmo generacijo devetletke. Velika večina staršev in učiteljev je zadovoljna s prenovo učnih programov in organizacijo dela v zavodu. Vse upravičene in argumentirane pripombe smo upoštevali pri načrtovanju dela za letošnje šolsko leto. Šolsko leto 2008/09 bo v veliki meri posvečeno izboljšavi komunikacije med učitelji, starši in učenci ter uvajanju sodobnih oblik pouka. Izboljšali bomo timsko delo v fazi načrtovanja, izvedbe in evalvacije pedagoškega dela. Posebno skrb bomo namenili opismenjevanju in oblikovali podroben načrt opismenjevanja od 1. do 9. razreda. Za uspešno delo z učenci nujno potrebujemo dodatna znanja, zato bomo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenili raznim oblikam organiziranega skupinskega in individualnega izobraževanja. Prednost pri izobraževanju bomo namenili usposabljanju za delo z učenci s posebnimi potrebami, opismenjevanju in osebnosti rasti učiteljev.

Prednostne naloge v letošnjem šolskem letu so:

  • Vzpodbujanje k branju in izboljšava funkcionalne pismenosti.

  • Timsko načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela.

  • Projektno in raziskovalno delo.

  • Problemski pouk in pridobivanje vseživljenjskih znanj.

  • Skrb za nadarjene učence.

Številni projekti in druge novosti, ki jih uvajamo ali nadaljujemo tudi to šolsko leto so: Bodimo prijatelji, Razredne ure drugače, Aktivne počitnice, Zdrava šola, Eko šola. Posebno skrb namenjamo zdravim odnosom med vsemi akterji vzgojno izobraževalnega dela in vzpodbudni klimi v šoli. Velik del svojih aktivnosti bomo posvetili ohranjanju čistega in zdravega okolja. " V evropskem projektu Socrates, akcija Comenius - Šolski projekti bomo sodelovali že tretje leto zapored. Letošnja skupna tema projekta je komercialna predstavitev dežel sodelujočih partnerjev. Tudi letos smo vodja projekta in sodelujemo s šolama iz Španije in Poljske. " Nadaljevali bomo sodelovanje v poskusnem projektu Sveta Evrope uvajanje evropskega jezikovnega listovnika (portfolija) pri pouku tujega jezika v osnovni šoli. " Leto 2007 je Plečnikovo leto, zato bomo projekt posvetili njegovi arhitekturni dediščini.

Zavedamo se, da za kakovostno vizijo niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje zamišljenega. Vse našteto poskušamo povezati v celostno šolsko podobo in to neprenehoma dopolnjevati in bogatiti. Predšolski in osnovnošolski program bomo uskladili in združili v prepoznavno celoto, kjer bodo jasno razvidne naše skupne vrednote. Vso delo učiteljev, strokovnih delavcev in vodstva šole je in bo naravnano k doseganju cilja, da bodo učenci dosegli uspeh primeren njihovim najboljšim zmožnostim. S tem jim želimo pripraviti trdne temelje za njihovo nadaljnje izobraževanje.

Svoje trditve opiramo na naslednje ugotovitve:

  • Ustanova zelo dobro sodeluje s svojim okoljem in je ena izmed nosilcev razvoja v kraju.

  • Življenje v šoli je takšno, da se v njej dobro počutijo učenci in učitelji.

  • Šola je odprta za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi institucijami, posebej pa še s sorodnimi zavodi.

  • Vsako šolsko leto premišljeno načrtujemo skupinsko in individualno izobraževanje strokovnih delavcev.

  • V svoji sestavi imamo tudi enoto vrtca, tako je naše delo zaokrožena celota.

V šolsko delo uvajamo sodobno učno tehnologijo, zato je za optimalno izkoriščenost le-te nujno dobro računalniško predznanje. Širimo projektno delo in raziskovalne naloge in v vsaki triadi organiziramo najmanj eno šolo v naravi. Na ta način učenci uspešno pridobivajo vseživljenjska znanja.

Naš namen je, da v prihodnje ponudimo učencem še več nadstandardnih programov. Poleg že uveljavljenih tečajnih oblik poučevanja dveh tujih jezikov in številnih interesnih dejavnosti, bomo v letošnjem šolskem letu ponovno gostili oddelke Srednje glasbene in baletne šole, ter še številne športne, plesne in druge dejavnosti. V šolske prostore bi radi uvedli prostovoljno delo, ki je že uveljavljena oblika dela v državah z razvitimi šolskimi sistemi.

Za svojo izjavo o viziji smo si izbrali naslednje misli:


SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN
NAČRTUJEMO PRIHODNOST.

Optimizirano za Internet Explorer 6.0+ z resolucijo 1024x768
modertrak.gif (853 bytes)